Parlamentarno vprašanje - O-000109/2015Parlamentarno vprašanje
O-000109/2015

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Vprašanje za ustni odgovor O-000109/2015
za Svet
Člen 128 poslovnika
Linda McAvan, v imenu Odbora za razvoj

Postopek : 2015/2754(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000109/2015
Predložena besedila :
O-000109/2015 (B8-0762/2015)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Akcijski načrt EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2010–2015) je imel pomembno vlogo pri okrepitvi in boljšem usklajevanju prizadevanj EU in držav članic na področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk. Po ocenah tega načrta je bila sicer dosežena vrsta pomembnih rezultatov, vendar obstajajo pomanjkljivosti pri njegovem izvajanju. Nov akcijski načrt za obdobje 2016–2020 naj bi odpravil te pomanjkljivosti tako, da bo zagotovil trdno osnovo za ukrepe na treh predlaganih prednostnih področjih: zagotavljanje telesne in duševne integritete žensk in deklet, spodbujanje gospodarskih pravic žensk in večjo moč in udeležbo žensk in deklet.

1. Ali se Svet strinja s pomisleki, podanimi v ocenah trenutnega akcijskega načrta, glede pomanjkljivega izvajanja in če se, katere so glavne ovire in katere izkušnje so bile pridobljene, da bi izboljšali izvajanje novega akcijskega načrta?

2. Se Svet strinja s prednostnimi nalogami novega akcijskega načrta in kaj so pri tem največji izzivi?

3. Kakšno je stališče Sveta glede zagotavljanja skladnosti zunanje politike tako, da se akcijski načrt uporablja v vseh zunanjih politikah, tudi za politični dialog s tretjimi državami in trgovino?

4. Upoštevajoč ugotovljene pomanjkljivosti in izvajanje prvega akcijskega načrta, ali bo Svet spremljal, kako države članice izvajajo drugi akcijski načrt, in jih spodbujal, naj zagotovijo ustrezne človeške in finančne vire za njegovo izvajanje doma in v veleposlaništvih? Kakšni so primeri najboljših praks za povečanje preglednosti in odgovornosti pri zagotavljanju, da se v načrtovanju programov upošteva spol in se obravnavajo temeljni vzroki za neenakost?

5. Ali se Svet lahko zaveže, da bo ob vmesnem pregledu instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja leta 2017 in pregledu uspešnosti 11. Evropskega razvojnega sklada ocenil učinek programov, financiranih z instrumentom za financiranje razvojnega sodelovanja in Evropskim razvojnim skladom na ženske in dekleta ter da bo ustrezno prerazporedil sredstva, da bi odpravil pomanjkljivosti pri izvajanju GAP in ciljev trajnostnega razvoja po letu 2015?

6. V kolikšni meri in kako je po mnenju Sveta Komisija spodbujala dopolnjevanje in usklajevanje med svojimi ukrepi za enakost spolov in krepitev vloge žensk in ukrepi držav članic?