Parlamentsfråga - O-000109/2015Parlamentsfråga
O-000109/2015

  Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet

  Fråga för muntligt besvarande O-000109/2015
  till rådet
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Linda McAvan, för utskottet för utveckling

  Förfarande : 2015/2754(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000109/2015
  Ingivna texter :
  O-000109/2015 (B8-0762/2015)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2010–2015) har spelat en betydelsefull roll när det gäller att trappa upp och bättre samordna EU:s och dess medlemsstaters insatser på området för jämställdhet och kvinnors egenmakt. I utvärderingarna av planen dras slutsatsen att även om ett antal viktiga resultat uppnåtts har svagheter i genomförandet konstaterats. Den nya handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet för perioden 2016–2020 är avsedd att råda bot på dessa brister genom att skapa en solid grund för åtgärder inom tre föreslagna områden: trygga kvinnors och flickors fysiska och psykiska integritet, främja kvinnors ekonomiska rättigheter och stärka kvinnors och flickors talan och deltagande.

  1. Delar rådet de farhågor som uttrycks i utvärderingarna av den nuvarande handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet när det gäller ett bristfälligt genomförande och, om så är fallet, vilka lärdomar har man dragit för att förbättra genomförandet av den nya planen?

  2. Stöder rådet de prioriterade områdena i den nya handlingsplanen och vilka är de största utamningarna inom dessa prioriterade områden?

  3. Vad anser rådet om att trygga konsekvens i den externa politiken genom att tillämpa handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet på all extern politik, inbegripet politiska dialoger med tredjeländer?

  4. Kommer rådet, mot bakgrund av de fastställda bristerna i genomförandet av den första handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet, att övervaka medlemsstaternas genomförande av den andra handlingsplanen och uppmuntra dem att se till att det finns tillräckliga personalresurser och finansiella medel för ett sådant genomförande, både hemma och på ambassaderna? Vad är bästa praxis för att förbättra öppenheten och ansvarsskyldigheten och se till att programplaneringen är jämställdhetsinriktad och hanterar de grundläggande orsakerna till bristande jämställdhet?

  5. Har rådet förbundit sig att använda 2017 års halvtidsöversyn av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och resultatöversynen av elfte EUF för att bedöma hur program finansierade via finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och EUF påverkar kvinnor och flickor, och att göra nödvändiga omfördelningar för att åtgärda bristerna i genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet och ta hänsyn till målen för hållbar utveckling efter 2015?

  6. I vilken utsträckning och på vilket sätt anser rådet att kommissionen har främjat komplementaritet och samordning mellan sina egna och medlemsstaternas insatser för jämställdhet och kvinnors egenmakt?