Парламентарен въпрос - O-000110/2015Парламентарен въпрос
O-000110/2015

Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (План за действие относно равенството между половете)

Въпрос с искане за устен отговор O-000110/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

Процедура : 2015/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000110/2015
Внесени текстове :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

Благодарение на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие за периода 2010 – 2015 г. (План за действие относно равенството между половете) усилията на ЕС и неговите държави членки бяха активизирани и по-добре координирани в областта на равенството между половете и овластяването на жените. В оценките на Плана за действие относно равенството между половете се констатират редица важни резултати, както и някои слабости при прилагането.

Новият план за действие относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г. е предназначен да преодолее тези недостатъци, по-специално чрез „промяна в институционалната култура“, с оглед на изграждането на капацитет в областта на равенството между половете и овластяването на жените, експертния опит и обучението, по-силния акцент върху изготвянето на отчитащи принципа на равенство между половете доклади, мониторинга, отчетността и основаващата се на резултатите рамка. Ще бъдат предложени три приоритетни области: осигуряване на физическата и психологическата неприкосновеност на жените и момичетата, насърчаване на икономическите права на жените и укрепване на правото на глас и участието на жените и момичетата.

1. Счита ли Комисията, че новият план за действие относно равенството между половете следва да бъде под формата на съобщение, с цел той да се популяризира и да се осигури действителен парламентарен контрол над неговото изпълнение?

2. Ангажира ли се Комисията да осигури съгласуваността на външната политика чрез прилагане на Плана за действие относно равенството между половете не само по отношение на сътрудничеството за развитие, но и в рамките на всички външни политики, включително търговията?

3. С оглед на недостатъците при прилагането на първия план за действие относно равенството между половете по какъв начин ще се осигури по-доброто прилагане на втория план за действие относно равенството между половете както на равнището на ЕС, така и от страна на държавите членки?

4. Комисията готова ли е да се ангажира да включи равенството между половете и овластяването на жените като тема в бъдещите годишни доклади относно външната помощ на ЕС?

5. Комисията ангажира ли се да използва междинния преглед през 2017 г. на Инструмента за сътрудничество за развитие и прегледа на резултатите от 11-ия Европейски фонд за развитие, за да оцени въздействието върху жените и момичетата на финансираните от Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския фонд за развитие програми с оглед на отстраняването на недостатъците при прилагането на Плана за действие относно равенството между половете и постигането на Целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.?

6. Дали „промяната в институционалната култура“ ще доведе до популяризиране на въпросите, свързани с равенството между половете, и до предоставяне на повече ресурси за тях както в централните служби, така и в делегациите на ЕС, включително до придържане към съобразена в по-голяма степен с равенството между половете политика в областта на човешките ресурси и до поемане на ангажимент за повишаване на експертния опит на служителите в областта на равенството между половете?