Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000110/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000110/2015

Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000110/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2015/2754(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000110/2015
Indgivne tekster :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (2010-2015) har spillet en vigtig rolle i styrkelsen og en bedre samordning af EU's og medlemsstaternes indsats for at fremme ligestilling og styrke kvinders position. Forskellige evalueringer af handlingsplanen har konkluderet, at der er opnået en række vigtige resultater, men at der er svagheder i gennemførelsen.

Et at målene med den nye ligestillingshandlingsplan for 2016-2020 er at rette op på disse svagheder og dermed skabe et solidt grundlag for indsatsen på de tre prioriterede områder: Sikring af kvinders og pigers fysiske og psykologiske integritet, fremme af kvinders økonomiske rettigheder og styrkelse af kvinders og pigers stemme og medvirken.

1. Mener Kommissionen at den nye ligestillingshandlingsplan bør udstedes i form af en meddelelse for at give den en højere profil og muliggøre parlamentarisk kontrol?

2. Vil Kommissionen give tilsagn om at sikre konsekvens i udenrigspolitikken ved at anvende ligestillingshandlingsplanen ikke blot i udviklingssamarbejdet, men på alle udenrigspolitiske områder, herunder på handelsområdet?

3. Hvad vil der i betragtning i manglerne ved gennemførelsen af den første ligestillingshandlingsplan blive foretaget for at sikre en bedre gennemførelse af den anden ligestillingshandlingsplan både på EU-plan og fra medlemsstaternes side?

4. Vil Kommissionen være rede til at give tilsagn om at medtage ligestilling og styrkelse af kvinders position som et emne i de fremtidige årsrapporter om EU's eksterne bistand?

5. Vil Kommissionen give tilsagn om at anvende midtvejsevalueringen af instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) i 2017 og evalueringen af resultaterne af den 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF) til at vurdere følgerne af programmer, der finansieres af DCI og EUF for kvinder og piger og at foretage de nødvendige omfordelinger af bevillinger for at rette op på manglerne ved gennemførelsen af ligestillingshandlingsplanen og sikre gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål efter 2015?

6. Vil "det institutionelle kulturskifte" føre til, at ligestillingsanliggender får en højere profil og flere ressourcer både i Kommissionens hovedkvarter og i EU-delegationerne, herunder en mere ligestillingsorienteret politik for menneskelige ressourcer og en vilje til at højne medarbejdernes ekspertise i ligestillingsspørgsmål?