Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000110/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000110/2015

Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (GAP)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000110/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2015/2754(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000110/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2010-2015) (GAP) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών και τον καλύτερο συντονισμό στον τομέα της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών (GEWE). Οι αξιολογήσεις του GAP καταδεικνύουν ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και αδυναμίες εφαρμογής.

Το νέο GAP 2016-2020 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων, ιδίως με μια «αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας» υπέρ της ανάπτυξης της ικανότητας GEWE, της εμπειρογνωμοσύνης και της κατάρτισης, του αυξημένου ενδιαφέροντος για υποβολή εκθέσεων για τα θέματα φύλου, και της παρακολούθησης και λογοδοσίας, εντός ενός πλαισίου βασισμένου στα αποτελέσματα. Τρεις τομείς προτεραιότητας προτείνονται: η διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των γυναικών και των κοριτσιών· η προώθηση των οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών· η ενδυνάμωση της φωνής και της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών.

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι το νέο GAP πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης, προκειμένου να ενισχύσει την προβολή του και να διασφαλίσει τον ορθό κοινοβουλευτικό έλεγχο;

2. Δεσμεύεται η Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής, εφαρμόζοντας το GAP, όχι μόνο στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών;

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις στην υλοποίηση του πρώτου GAP, ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή του δεύτερου GAP, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη;

4. Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις για την εξωτερική βοήθεια της ΕΕ;

5. Είναι η Επιτροπή διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση ΜΑΣ 2017 και την επανεξέταση των επιδόσεων του 11ου ΕΤΑ για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΜΑΣ και ΕΤΑ για τις γυναίκες και τα κορίτσια, και να προβεί στις απαραίτητες ανακατανομές για την αντιμετώπιση των αδυναμιών εφαρμογής του GAP και τους ΣΒΑ για μετά το 2015;

6. Προτίθεται η «νέα θεσμική νοοτροπία», να οδηγήσει σε μια καλύτερη προβολή και περισσότερους πόρους για θέματα ισότητας των φύλων, τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, που θα περιλαμβάνει μια πολιτική ανθρωπίνων πόρων με συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου, και μια δέσμευση για τη βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου του προσωπικού;