Parlamendi esitatud küsimus - O-000110/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000110/2015

Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine

Suuliselt vastatav küsimus O-000110/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

Menetlus : 2015/2754(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000110/2015
Esitatud tekstid :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Tänu ELi tegevuskavale soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta arengukoostöös (2010–2015) on ELi ja selle liikmesriikide poolt soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise valdkonnas tehtavaid jõupingutusi suurendatud ja paremini koordineeritud. Tegevuskava hindamisel selgusid olulised tulemused, kuid ka puudujäägid rakendamisel.

Uue tegevuskava 2016–2020 eesmärk on need puudused kõrvaldada eelkõige institutsioonilise kultuuri muutmisega, et suurendada suutlikkust, asjatundlikkust ja koolitust soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise valdkonnas, rohkema tähelepanu pööramisega sootundlikule aruandlusele, järelevalvele ja aruandekohustusele ning tulemuspõhise raamistikuga. Kavandatakse kolme esmatähtsat valdkonda: naiste ja tütarlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse tagamine; naiste majanduslike õiguste edendamine ning naiste ja tütarlaste hääle kuuldavaks tegemise ja osalemise tugevdamine.

1. Kas komisjoni arvates peaks uus tegevuskava olema teatise vormis, et muuta see nähtavamaks ja tagada nõuetekohane parlamendi kontroll?

2. Kas komisjon on kohustunud tagama välispoliitika sidusust, kohaldades seda tegevuskava mitte ainult arengukoostöö, vaid kogu välispoliitika suhtes, k.a kaubandus?

3. Arvestades esimese tegevuskava rakendamisel ilmnenud puudusi, milliste vahenditega tagatakse teise tegevuskava parem rakendamine nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil?

4. Kas komisjon on valmis kohustuma lisama soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise eraldiseisva teemana tulevastesse ELi välisabi aruannetesse?

5. Kas komisjon on kohustunud kasutama arengukoostöö rahastamisvahendi 2017. aasta vahehindamist ja 11. Euroopa Arengufondi tulemuslikkuse analüüsi, et hinnata nendest rahastatud programmide mõju naistele ja tütarlastele, ning tegema vajalikke ümberjaotamisi, et kõrvaldada puudujäägid soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava rakendamises ja käsitleda 2015. aasta järgseid säästva arengu eesmärke?

6. Kas institutsioonilise kultuuri muutmise tulemusel muutuvad peakorterites ja ELi delegatsioonides soolised küsimused nähtavamaks ja kas neile eraldatakse rohkem vahendeid, k.a sootundlikum personalipoliitika ja kohustus suurendada töötajate soolise võrdõiguslikkuse alaseid oskusteadmisi?