Parlamento klausimas - O-000110/2015Parlamento klausimas
O-000110/2015

ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje atnaujinimas (angl. GAP)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000110/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Linda McAvan, Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2015/2754(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000110/2015
Pateikti tekstai :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Pagal ES veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje (2010–2015 m.) ES ir valstybėse narėse buvo paspartinti ir geriau koordinuojami veiksmai lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims srityje. Veiksmų plano vertinimuose nurodoma, kad buvo pasiekta daug svarbių rezultatų, tačiau taip pat, kad esama jo įgyvendinimo trūkumų.

Naujuoju 2016–2020 m. veiksmų planu siekiama panaikinti šiuos trūkumus, visų pirma įgyvendinant „institucijų kultūros pokytį“ siekiant kurti lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims gebėjimus, dalykines žinias ir mokymus ir daugiau dėmesio skiriant ataskaitų apie lyčių lygybę teikimui, jos stebėsenai ir atskaitingumui ir į rezultatus orientuotai sistemai. Bus pasiūlytos trys prioritetinės sritys: moterų ir mergaičių fizinį ir psichologinio neliečiamumo užtikrinimas; moterų ekonominių teisų propagavimas; ir moterų ir mergaičių galimybės išreikšti savo nuomonę ir jų aktyvumo stiprinimas.

1. Ar Komisija mano, kad naujasis veiksmų planas turėtų būti pateiktas komunikato forma, siekiant padidinti jo svarbą ir užtikrinti tinkamą parlamentinę kontrolę?

2. Ar Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti išorės politikos darną, veiksmų planą taikant ne tik vystomajam bendradarbiavimui, bet ir visų kitų sričių išorės politikai, įskaitant prekybą?

3. Atsižvelgiant į pirmojo veiksmų plano įgyvendinimo trūkumus, kokių priemonių bus imamasi, kad būtų užtikrintas geresnis antrojo veiksmų plano įgyvendinimas ir ES, ir valstybių narių lygmeniu?

4. Ar Komisija pasirengusi įsipareigoti lyčių lygybę ir galių suteikimą moterims kaip temą įtraukti į būsimąsias ES išorės pagalbos metines ataskaitas?

5. Ar Komisija yra įsipareigojusi pasinaudoti vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės 2017 m. vidurio laikotarpio peržiūra ir 11-ojo Europos plėtros fondo (EPF) rezultatų apžvalga, kad įvertintų pagal vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę ir EPF finansuojamų programų, susijusių su moterimis ir mergaitėmis, poveikį, ir atlikti reikiamus lėšų perskirstymus, kad būtų panaikinti veiksmų plano trūkumai ir būtų siekiama Tvaraus vystymosi tikslų po 2015 m.?

6. Ar dėl „institucijų kultūros pokyčio“ institucijų darbo vietose ir ES delegacijose padidės lyčių klausimų svarba ir jiems bus skiriama daugiau išteklių, įskaitant žmogiškųjų išteklių politiką, pagal kurią labiau atsižvelgiama į lyčių aspektą, ir įsipareigojimą padidinti darbuotojų kompetenciją lyčių lygybės srityje?