Parlamentná otázka - O-000110/2015Parlamentná otázka
O-000110/2015

Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (GAP)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000110/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2015/2754(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000110/2015
Predkladané texty :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (2010 – 2015) (GAP) vyústil do zintenzívnenie a lepšej koordinácie úsilia EÚ a jej členských štátov v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien. Hodnotenia GAP poskytujú viacero dôležitých záverov, ale poukazujú aj na nedostatky vo vykonávaní.

Nový GAP na roky 2016 – 2020 má tieto nedostatky riešiť, najmä prostredníctvom inštitucionálneho kultúrneho posunu s cieľom posilniť kapacitu, odbornosť a prípravu v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien a zvýšiť zameranie na podávanie správ o rodovo citlivých otázkach, ich monitorovanie a zodpovednosť a na rámec založený na výsledkoch. Navrhujú sa tri priority: zabezpečenie fyzickej a psychickej integrity žien a dievčat, presadzovanie hospodárskych práv žien a posilňovanie prejavovania vlastného názoru a účasti žien a dievčat.

1. Domnieva sa Komisia, že nový GAP by mal mať formu oznámenia, aby sa posilnil jeho profil a zaručila riadne parlamentná kontrola?

2. Zaväzuje sa Komisia k zabezpečeniu súdržnosti vonkajšej politiky uplatňovaním GAP nielen na rozvojovú spoluprácu, ale na všetky vonkajšie politiky vrátane obchodu?

3. Vzhľadom na identifikované nedostatky prvého GAP aké prostriedky sa použijú na zabezpečenie lepšieho vykonávania druhého GAP na úrovni EÚ i členských štátov?

4. Je Komisia pripravená zaviazať sa k zahrnutiu rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien ako témy v budúcich výročných správach o vonkajšej pomoci EÚ?

5. Je Komisia odhodlaná použiť hodnotenie programových dokumentov nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) v polovici trvania v roku 2017 a preskúmanie výkonnosti 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) s cieľom posúdiť vplyv programov financovaných z DCI a ERF na ženy a dievčatá a uskutočniť potrebné prerozdelenia, aby tak bolo možné riešiť nedostatky vo vykonávaní GAP a ciele udržateľného rozvoja na obdobie po roku 2015?

6. Povedie inštitucionálny kultúrny posun k zvýšenému profilu a vyššiemu objemu zdrojov na rodové otázky tak v centrále, ako aj v delegáciách EÚ, vrátane citlivejšej politiky v oblasti ľudských zdrojov a záväzku k zvyšovaniu rodovej kvalifikácie vlastných zamestnancov?