Parlamendi esitatud küsimus - O-000111/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000111/2015

Kuulamine suveaja korra muutmise kohta Euroopas

Suuliselt vastatav küsimus O-000111/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Pavel Svoboda, Õiguskomisjoni nimel
Michael Cramer, Transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Menetlus : 2015/2722(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000111/2015
Esitatud tekstid :
O-000111/2015 (B8-0768/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. jaanuari 2001. aasta direktiivis 2000/84/EÜ (suveaja korra kohta) on sätestatud kevadeks ja sügiseks ühised kuupäevad, mil kellad tuleb kõikides liikmesriikides ühe tunni võrra vastavalt edasi või tagasi keerata, et vastaval aastaajal päevavalgust võimalikult palju ära kasutada.

24. märtsil 2015. aastal toimunud Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel „Kas on aeg üle vaadata suveaeg?” tutvustasid eksperdid kõige viimaseid teaduslikke andmeid suveaja korra võimaliku mõju kohta transpordile ja turismile, Euroopa tööstusele ja tervishoiule ning energiasäästule.

Hoolimata sellest, et kuulamisel esitatud teadusliku tõendusmaterjali kohaselt on praeguse suveaja korra mõju pigem negatiivne kui positiivne, avaldas komisjon pressiteate, kus öeldi järgmist: „Sellest ajast saadik, kui ELi eeskirjad 1981. aastal kehtestati, on koostatud mitmeid eri aruandeid, uuringuid ja mõjuhinnanguid, mis kõik näitavad, et 1) need eeskirjad on kasulikud ja 2) enamik liikmesriike soovib neid senisel kujul säilitada. Praegune komisjon eelistab tegeleda oluliste küsimustega ja see korduv arutelu ei kuulu vaatamata sellele, kui huvitav see on, nende hulka.”

1. Miks komisjon teadlikult eirab arvukaid teaduslikke andmeid, mis on pärit EList ja mujalt, eelkõige USAst, ja mis tõendavad suveaja korra negatiivset mõju?

2. Millal ja kuidas kavatseb komisjon nende teaduslike tõendite alusel kellakeeramise mõju transpordile ja turismile, energiatarbimisele, põllumajandusele, Euroopa tööstusele ja tervishoiule läbi vaadata? Või on komisjonil juba praegu tõendeid selle kohta, et energiatarbimine on Euroopas suveajale üleminekul vähenenud?

3. Kas komisjon oskab hinnata, millist majanduslikku kasu ja kahju toob kellade keeramine ning sõiduplaanide ja iga poole aasta tagant muudetavate graafikute muutmine?

4. Milline mõju on elektrivalgustite ja -seadmete suuremal energiatõhususel suveaja rakendamise asjakohasusele?

5. Kas ülalnimetatud pressiteates kajastub komisjoni ametlik seisukoht ja kas volinik, kes vastutab pressiteate sisu ja tooni eest, peab seda asjakohaseks vastuseks Euroopa Parlamendi valitud liikmete algatusele ja murele, arvestades et komisjon paistab oluliseks pidavat üksnes liikmesriikide seisukohta?