Parlamentsfråga - O-000111/2015Parlamentsfråga
O-000111/2015

Utfrågning om byte till sommartid i Europa

Fråga för muntligt besvarande O-000111/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Pavel Svoboda, för utskottet för rättsliga frågor
Michael Cramer, för utskottet för transport och turism

Förfarande : 2015/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000111/2015
Ingivna texter :
O-000111/2015 (B8-0768/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid föreskriver ett gemensamt datum på både våren och hösten då klockorna måste ställas fram respektive tillbaka med en timme. Syftet är att så gott som möjligt utnyttja det säsongsbetingade dagsljuset i samtliga medlemsstater.

Vid den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet ”Dags att se över sommartiden?” den 24 mars 2015 presenterade ett antal experter färska forskningsresultat om hur sommartiden eventuellt inverkar på transport och turism, europeisk industri, hälsa och energibesparingar.

Trots att de vetenskapliga bevis som lades fram under denna utfrågning visade på att nuvarande sommartidsbestämmelser har mer negativa än positiva effekter, utfärdade kommissionen ett pressmeddelande där den slog fast följande: ”Sedan EU-bestämmelserna infördes så tidigt som 1981, har ett flertal rapporter, undersökningar och konsekvensbedömningar utarbetats, vilka alla visar 1) att bestämmelserna är gynnsamma och 2) att majoriteten av medlemsstaterna är positiva till att hålla kvar dem i nuvarande form. Denna kommission sparar inte på insatserna i stora frågor, men denna återkommande debatt, hur intressant den än är, är inte en av dessa.”

1. Varför tar kommissionen avsiktligt ingen hänsyn till de otaliga forskningsresultat som presenterats, inom och utanför EU, särskilt i USA, om sommartidens negativa konsekvenser?

2. När och hur kommer kommissionen att på nytt undersöka hur omställningen mellan vinter- och sommartid påverkar transport och turism, energikonsumtion, jordbruket, den europeiska industrin och hälsan i ljuset av dessa vetenskapliga resultat? Eller har kommissionen redan nu bevis på att energikonsumtionen skulle ha minskat i samband med införandet av sommartid i Europa?

3. Kan kommissionen ge en uppskattning av de ekonomiska vinsterna och kostnaderna när det gäller att ställa fram eller tillbaka klockor, ändra transporttidtabeller och halvårstidtabeller?

4. Hur påverkar den ökade energieffektiviteten hos elektriska lampor och anordningar vikten av att tillämpa sommartid?

5. Representerar det ovannämnda pressmeddelandet kommissionens officiella ståndpunkt, och uppfattar den ansvarige kommissionsledamoten innehållet och tonen i meddelandet som ett lämpligt bemötande av ett initiativ och en oro från valda ledamöter av Europaparlamentet, då kommissionen endast verkar värdesätta medlemsstaternas ståndpunkt?