Парламентарен въпрос - O-000113/2015Парламентарен въпрос
O-000113/2015

Измерване на емисиите в автомобилния сектор

Въпрос с искане за устен отговор O-000113/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Giovanni La Via, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Vicky Ford, от името на Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Jerzy Buzek, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Michael Cramer, от името на Комисия по транспорт и туризъм

Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000113/2015
Внесени текстове :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Приети текстове :

На 18 септември 2015 г. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ издаде предупреждение за нарушение на пределните стойности на емисиите срещу Фолксваген. Агенцията за опазване на околната среда и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси са извършили оценка на различни модели дизелови автомобили, произведени от Фолксваген, и са събрали доказателства, че на пътя превозните средства са изпускали до 40 пъти повече замърсяване, отколкото позволяват стандартите за емисиите. След това Фолксваген призна, че е подправял изпитванията за равнищата на дизелови емисии на пазара на Съединените щати чрез системно използване на измервателно-коригиращи устройства, които заблуждават изпитванията за емисии на азотни оксиди (NOx) и са изрично забранени в Регламент (ЕО) № 715/2007.

С оглед на значението на защитата на гражданите, тяхното здраве и качеството на въздуха, както и доверието и увереността на потребителите в стандартите и механизма за одобрение на типа, използвани в Европа, е от съществено значение да се предостави информация, за да се оцени дали европейските режими на изпитване също са били неблагоприятно повлияни от такава намеса.

– Как ще извърши Комисията цялостно разследване на всяка потенциална намеса от типа, открит в Съединените щати, в процеса на одобрение по отношение на пределните стойности на емисиите от страна на Фолксваген и други производители на автомобили, независимо дали на дизелови или бензинови автомобили?

– Националните органи, отговарящи за одобрението на типа, са закъснявали с откриването на тези подвеждащи практики, които е възможно да са продължавали дълги години. Каква роля е играла Комисията досега? Как може да се осигури независимостта и отчетността на националните органи, отговарящи за одобрението на типа и изпитванията?

– Засегнати ли са други замърсяващи емисии, различни от NOx, или дори емисии на парникови газове (CO2)?

– Какви мерки ще вземе Комисията, за да се подобри и хармонизира изпитването за емисии, така че да отразява по-добре реалното използване на моторните превозни средства след въвеждането на изпитванията в реални условия на движение? Тази методология на изпитване ще бъде ли въведена преди 2017 г. с коефициент на съответствие 1 и въз основа на изпитване на случаен цикъл?

– Комисията предприема ли незабавни действия за предотвратяване на подобни ситуации? Необходими ли са по-нататъшни действия за подобряване на изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС и за отстраняване на пропуските?

– Какви мерки предвижда Комисията да предприеме за засилване на прилагането на стратегията на ЕС за устойчива транспортна система с ефективно използване на ресурсите за автомобилния и другите видове транспорт?

– Как възнамерява Комисията да информира Европейския парламент за своето разследване?