Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000113/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000113/2015

  Emissionsmålinger i bilsektoren

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000113/2015
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Giovanni La Via, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Vicky Ford, for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Jerzy Buzek, for Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Michael Cramer, for Transport- og Turismeudvalget

  Procedure : 2015/2865(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000113/2015
  Indgivne tekster :
  O-000113/2015 (B8-0764/2015)
  Vedtagne tekster :

  Det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) udsendte den 18. september 2015 en meddelelse om Volkswagens manglende overholdelse af gældende emissionsgrænser. EPA og Californian Air Resources Board havde foretaget en evaluering af flere dieseldrevne bilmodeller produceret af Volkswagen og indsamlet beviser for, at køretøjerne på vejen udsendte op til 40 gange mere end tilladt i henhold til emissionsstandarderne. Volkswagen har efterfølgende erkendt at have svindlet med testene for dieselemissionsniveauer på det amerikanske marked ved systematisk at anvende "manipulationsanordninger", der snyder emissionsprøvningerne for nitrogenoxider (NOx) og udtrykkeligt er forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007.

  I betragtning af vigtigheden af at beskytte borgerne, deres sundhed og luftkvaliteten, samt forbrugernes tillid til de standarder og typegodkendelser, der anvendes i Europa, er det afgørende, at der tilvejebringes oplysninger med henblik på at vurdere, om de europæiske ordninger også er blevet påvirket negativt af en sådan manipulation.

  – Hvordan agter Kommissionen at foretage en grundig undersøgelse af en eventuel manipulation fra Volkswagen og andre bilproducenters side af godkendelsesprocesser af den art, der er afsløret i USA, for så vidt angår emissionsgrænser for både diesel- og benzindrevne køretøjer?

  – De nationale typegodkendende myndigheder har været langsomme til at opdage disse vildledende praksisser, der kan gå mange år tilbage. Hvilken rolle har Kommissionen spillet hidtil? Hvordan kan de nationale typegodkendende og testende myndigheders uafhængighed og ansvarlighed sikres?

  – Omfatter problemet andre former for forurenende emissioner end NOx, som f.eks. drivhusgasemissioner (CO2)?

  – Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at forbedre og harmonisere emissionsprøvning, således at de bedre afspejler den faktiske brug af motorkøretøjer efter indførelsen af emissionsprøvninger ved faktisk kørsel? Vil denne prøvningsmetode blive gennemført inden 2017, med en overensstemmelsesfaktor på 1 og på grundlag af random-cycle prøvning?

  – Agter Kommissionen at træffe omgående foranstaltninger for at forhindre lignende situationer? Er der behov for yderligere foranstaltninger for at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af EU’s lovgivning og fjerne smuthuller?

  – Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at styrke gennemførelsen af EU’s strategi for et bæredygtigt og ressourceeffektivt transportsystem til vejtransport og andre transportformer?

  – Hvordan agter Kommissionen at holde Parlamentet underrettet om sin undersøgelse?