Parlamendi esitatud küsimus - O-000113/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000113/2015

Heitkoguste mõõtmine autotööstuses

Suuliselt vastatav küsimus O-000113/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Giovanni La Via, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Vicky Ford, Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel
Jerzy Buzek, Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel
Michael Cramer, Transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Menetlus : 2015/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000113/2015
Esitatud tekstid :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Vastuvõetud tekstid :

Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseamet (EPA) väljastas 18. septembril 2015 teatise selle kohta, et Volkswagen rikub heitkoguste piirnorme. EPA ja California õhuhoiukomisjon (Air Resources Board) hindasid mitut Volkswageni toodetud diiselauto mudelit ja kogusid tõendeid selle kohta, et liikluses osalevate sõidukite põhjustatav reostus ületab lubatavaid heitenorme kuni 40-kordselt. Volkswagen on nüüdseks üles tunnistanud, et mõjutas Ameerika Ühendriikide turule mõeldud diiselautode heitkoguste testide tulemusi, kasutades süstemaatiliselt katkestusseadmeid, mille abil saab petta lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguste katsetel ja mis on määrusega (EÜ) nr 715/2007 kategooriliselt keelatud.

Võttes arvesse seda, kui oluline on kodanike ja nende tervise ning õhu kvaliteedi kaitse ning tarbijate usaldus ja usk Euroopas kehtivatesse normidesse ja kasutatavasse tüübikinnituse korda, on väga vajalik saada piisavalt teavet, et otsustada, kas selline manipuleerimine on kahjulikult mõjutanud ka Euroopas läbi viidavaid teste.

– Kuidas kavatseb komisjon põhjalikult uurida Volkswageni ja teiste autotootjate poolseid võimalikke manipulatsioone, mis on sarnaselt Ameerika Ühendriikides aset leidnutele korda saadetud kas diisel- või bensiinimootoriga autode heitkoguste piirnorme puudutava tüübikinnitusmenetluse raames?

– Riiklikel tüübikinnitusasutustel on läinud aega sellise eksitava tegevuse avastamiseks, mis on võib-olla kestnud juba aastaid. Milline osa on komisjonil siiani olnud? Kuidas on võimalik tagada riiklike tüübikinnitus- ja testimisasutuste sõltumatus ja vastutus?

– Kas hõlmatud on muudki saasteainete heitmed lisaks NOx-le, või koguni kasvuhoonegaaside heide (CO2)?

– Milliseid meetmeid võtab komisjon heitkoguste testimise parandamiseks ja ühtlustamiseks, et paremini kajastada mootorsõidukite tegelikku kasutust pärast tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste testide kehtestamist? Kas see testimeetod võetakse kasutusse 2017. aastaks, kasutades vastavustegurit 1 ja võttes aluseks testimise juhuslikult valitud sõidutsüklite käigus?

– Kas komisjoni võtab viivitamata meetmeid selliste olukordade vältimiseks? Kas on tarvis edasisi meetmeid, et parandada ELi õigusaktide rakendamist ja jõustamist ning kõrvaldada lüngad?

– Milliseid meetmeid kavandab komisjon selleks, et kindlamalt rakendada ELi strateegiat maanteevedude ja muude transpordiliikide kestliku ja ressursitõhusa transpordisüsteemi loomiseks?

– Mil viisil kavatseb komisjon parlamenti oma uurimisest teavitada?