Parlamentin kysymys - O-000113/2015Parlamentin kysymys
O-000113/2015

Autoalan päästömittaukset

Suullisesti vastattava kysymys O-000113/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Vicky Ford, Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Jerzy Buzek, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta
Michael Cramer, Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Menettely : 2015/2865(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000113/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Hyväksytyt tekstit :

Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ilmoitti 18. syyskuuta 2015, että Volkswagen-yhtiö ei noudata päästörajoituksia. EPA ja Kalifornian ilmanlaatua vaaliva ympäristölautakunta (CARB) arvioivat Volkswagenin valmistamien dieselautojen eri malleja ja osoittivat, että ajoneuvojen päästöt ylittivät tieliikenteessä sallitut arvot jopa 40-kertaisesti. Volkswagen myönsi sittemmin, että se on huijannut Yhdysvaltojen markkinoilla sovellettavissa dieselpäästöjen mittaustesteissä käyttämällä järjestelmällisesti estolaitteita, jotka antavat väärän kuvan typen oksideja mittaavissa testeissä ja jotka on erikseen kielletty asetuksessa (EY) N:o 715/2007.

Kuluttajien ja heidän terveytensä sekä ilmanlaadun suojelemiseksi sekä kuluttajien Euroopassa sovellettavia standardeja ja tyyppihyväksyntämenetelmiä kohtaan tunteman luottamuksen palauttamiseksi on tärkeää saada tietoja, jotta voidaan arvioida, onko tällainen manipulointi haitannut myös eurooppalaisia testausjärjestelmiä.

– Millä tavoin komissio aikoo teettää perusteellisen tutkimuksen Volkswagenin ja muiden autonvalmistajien mahdollisesta päästörajoja koskevan hyväksymisprosessin manipuloinnista – samanlaisesta kuin Yhdysvaltojen tapauksessa – oli sitten kyse bensiinin- tai dieselkäyttöisistä ajoneuvoista?

– Tyyppihyväksynnän myöntävät kansalliset viranomaiset ovat havainneet vain hitaasti tällaiset harhaanjohtavat käytänteet, joita on saatettu soveltaa jo monien vuosien ajan. Millainen rooli komissiolla on tähän saakka ollut asiassa? Kuinka voidaan varmistaa tyyppihyväksynnän myöntävien ja testejä suorittavien kansallisten viranomaisten riippumattomuus ja vastuuvelvollisuus?

– Koskeeko tämä asia myös muita pilaavien aineiden päästöjä kuin typen oksidien päästöjä? Koskeeko se jopa kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi) päästöjä?

– Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa parantaakseen ja yhdenmukaistaakseen päästötestejä, jotta ne vastaisivat moottoriajoneuvojen todellista käyttötilannetta ja päästöt testattaisiin todellisissa ajo-olosuhteissa? Ovatko uudet testausmenetelmät valmiita käytettäviksi vuonna 2017 ja sovelletaanko niissä vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua 1 ja perustuvatko ne satunnaiserien testaamiseen?

– Toteuttaako komissio välittömiä toimenpiteitä estääkseen vastaavien tilanteiden toistumisen? Tarvitaanko lisätoimia, jotta unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja voimaan saattamista voidaan parantaa ja porsaanreiät voidaan tukkia?

– Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa tehostaakseen kestävää ja resurssitehokasta maantieliikenteen ja muiden liikennemuotojen järjestelmää koskevan unionin strategian täytäntöönpanoa?

– Millä tavoin komissio aikoo tiedottaa parlamentille tutkinnan edistymisestä?