Parlamento klausimas - O-000113/2015Parlamento klausimas
O-000113/2015

Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000113/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu
Vicky Ford, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vadu
Jerzy Buzek, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu
Michael Cramer, Transporto ir turizmo komiteto vadu

Procedūra : 2015/2865(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000113/2015
Pateikti tekstai :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Priimti tekstai :

2015 m. rugsėjo 18 d. Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos agentūra (EPA) paskelbė pranešimą apie bendrovės „Volkswagen“ padarytą pažeidimą dėl išmetamų teršalų ribų nesilaikymo. EPA ir Kalifornijos oro išteklių taryba (angl. Californian Air Resources Board) ištyrė įvairių modelių bendrovės „Volkswagen“ pagamintus automobilius ir surinko įrodymų, kad kelyje šie automobiliai išmetė iki 40 kartų daugiau teršalų nei leidžia standartai. Vėliau bendrovė „Volkswagen“ pripažino, kad ji sukčiavo atliekant dyzelinių variklių išmetamų teršalų bandymus sistemingai naudodama „iškreipiančius prietaisus“, kurie iškreipdavo per bandymus gaunamas azoto oksido (NOx) vertes ir kurie aiškiai draudžiami pagal Reglamentą (EB) nr. 715/2007.

Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu saugoti piliečius, jų sveikatą ir oro kokybę, taip pat užtikrinti vartotojų pasitikėjimą standartais ir Europoje naudojama tipo patvirtinimo tvarka, labai svarbu suteikti informaciją, kad būtų įvertinta, ar toks manipuliavimas taip pat neigiamai paveikė Europos bandymų tvarką.

– Kaip Komisija nuodugniai ištirs bet kokias galimas bendrovės „Volkswagen“ ir kitų automobilių gamintojų manipuliacijas, panašias į nustatytas Jungtinėse Valstijose, susijusias su tiek dyzeliniais, tiek benzininiais varikliais varomų automobilių išmetamo teršalų kiekio patvirtinimo procesu?

– Nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos lėtos, kol atrado tokią klaidinančią praktiką, kuri galbūt jau naudojama daugelį metų. Kokį vaidmenį iki šiol vaidino Komisiją? Kaip galima užtikrinti nacionalinių tipo patvirtinimo ir bandymus atliekančių institucijų nepriklausomumą ir atskaitingumą?

– Ar sukčiauta ir kitų nei NOx išmetamųjų teršalų, ar net šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) vertėmis?

– Kokių veiksmų imsi Komisija, kad pagerintų ir suderintų išmetamųjų teršalų kiekio bandymus, kad būtų geriau atspindėtas variklinių transporto priemonių naudojimas tikrovėje po to, kai bus nustatyti išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymai vairuojant realiomis sąlygomis? Ar ši metodika bus įgyvendinta iki 2017 m., laikantis atitikties faktoriaus, lygaus vienetui, ir remiantis atsitiktinio ciklo bandymais?

– Ar Komisija imasi neatidėliotinų veiksmų, kad būtų išvengta panašių situacijų? Ar reikia imtis papildomų veiksmų, kad būtų pagerintas ES teisės aktų įgyvendinimas ir laikymasis ir kad būtų panaikintos teisės aktų spragos?

– Kokių priemonių rengiasi imtis Komisija, kad būtų sustiprintas ES tvaraus ir efektyviai išteklius naudojančio kelių ir kitų rūšių transporto sistemos įgyvendinimas?

– Kaip Komisija rengiasi informuoti Parlamentą apie savo tyrimą?