Parlementaire vraag - O-000113/2015Parlementaire vraag
O-000113/2015

Emissiemetingen bij auto's

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000113/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Giovanni La Via, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Vicky Ford, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
Jerzy Buzek, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Michael Cramer, namens de Commissie vervoer en toerisme

Procedure : 2015/2865(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000113/2015
Ingediende teksten :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Aangenomen teksten :

Op 18 september 2015 heeft het Amerikaanse milieuagentschap (EPA – Environmental Protection Agency) Volkswagen in kennis gesteld van de overschrijding van emissiegrenswaarden. Het EPA en de Californische instantie voor luchtkwaliteit (Air Resources Board) hebben diverse VW-modellen met dieselmotor onderzocht en vastgesteld dat de voertuigen op de weg tot wel 40 keer meer vervuilende stoffen uitstoten dan volgens de emissienormen is toegestaan. Volkswagen heeft vervolgens toegegeven de tests voor de uitstoot van dieselmotoren op de Amerikaanse markt te hebben gemanipuleerd door stelselmatig gebruik te maken van "sjoemelapparatuur" – die op grond van Verordening (EG) nr. 715/2007 uitdrukkelijk is verboden – waarmee de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de test wordt vervalst.

Aangezien het van belang is de burgers, hun gezondheid en de luchtkwaliteit te beschermen en het vertrouwen van de consument in de in Europa gehanteerde normen en typegoedkeuringsmethode te handhaven, moet er beslist informatie worden verstrekt om te kunnen beoordelen of er ook in Europa bij de testprocedures sprake is geweest van dergelijke manipulatie.

– Hoe wil de Commissie diepgaand onderzoeken of Volkswagen en andere autofabrikanten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan manipulatie – zoals in de VS aan het licht gekomen – van het goedkeuringsproces met betrekking tot de emissiegrenswaarden voor diesel- of benzineauto's?

– De nationale typegoedkeuringsinstanties hebben deze misleidende praktijken, die wellicht al vele jaren plaatsvinden, pas laat ontdekt. Welke rol heeft de Commissie tot dusverre gespeeld? Hoe kunnen de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van de nationale typegoedkeurings- en testinstanties worden verzekerd?

– Gaat het hier ook om de uitstoot van andere vervuilende stoffen dan NOx of zelfs om broeikasgasemissies (CO2)?

– Welke stappen wil de Commissie ondernemen om de emissietests te verbeteren en te harmoniseren, zodat zij een beter beeld geven van het werkelijke gebruik van motorvoertuigen na de invoering van emissietests onder realistische rijomstandigheden? Wordt deze testmethodologie uiterlijk in 2017 ingevoerd, met een conformiteitsfactor 1 en op basis van een willekeurige testcyclus?

– Neemt de Commissie onmiddellijke maatregelen om soortgelijke situaties te voorkomen? Is verder optreden geboden om de uitvoering en handhaving van de EU-wetgeving te verbeteren en mazen in de wet te sluiten?

– Wat voor maatregelen beoogt de Commissie te nemen ter verbetering van de uitvoering van de EU-strategie voor een duurzaam, hulpbronnenefficiënt vervoerssysteem voor het wegvervoer en andere vervoerstakken?

– Hoe wil de Commissie het Parlement op de hoogte houden van haar onderzoek?