Pytanie poselskie - O-000113/2015Pytanie poselskie
O-000113/2015

Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000113/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Giovanni La Via, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Vicky Ford, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Jerzy Buzek, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Michael Cramer, Komisji Transportu i Turystyki

Procedura : 2015/2865(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000113/2015
Teksty złożone :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Teksty przyjęte :

W dniu 18 września 2015 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) powiadomiła o naruszeniu dopuszczalnych wartości emisji przez koncern Volkswagen. EPA i kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza oceniły szereg modeli samochodów z silnikiem Diesla wyprodukowanych przez Volkswagena i zgromadziły dowody potwierdzające, że pojazdy na drogach emitowały do 40 razy więcej zanieczyszczeń niż pozwalają na to normy emisji. Volkswagen przyznał po tym, że fałszował testy wartości emisji z silników Diesla na rynku amerykańskim, wykorzystując regularnie urządzenia ograniczające skuteczność działania, które wpływały na wiarygodność testowania emisji tlenków azotu (NOx) i które są wyraźnie zabronione na mocy rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Z uwagi na wagę ochrony obywateli, ich zdrowia i jakości powietrza, a także zaufania konsumentów do stosowanych w Europie norm i mechanizmu homologacji niezwykle ważne jest zgromadzenie informacji w celu oceny, czy europejskie systemy testowania również ucierpiały na skutek takich manipulacji.

– Jak Komisja zamierza dokładnie zbadać wszelkie ewentualne manipulacje – jak te wykryte w Stanach Zjednoczonych – procedury homologacji w odniesieniu do dopuszczalnych wartości emisji, których dopuścił się Volkswagen i inni producenci samochodów, czy to w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla, czy na benzynę?

– Krajowe organy udzielające homologacji typu późno wykryły te zwodnicze praktyki, które prawdopodobnie są stosowane od wielu lat. Jaka była dotychczasowa rola Komisji? Jak można zagwarantować niezależność i odpowiedzialność krajowych organów udzielających homologacji typu i zajmujących się testowaniem?

– Czy manipulacje dotyczą też emisji zanieczyszczeń innych niż NOx, być może nawet emisji gazów cieplarnianych (CO2)?

– Jakie kroki zamierza podjąć Komisja w celu poprawy i ujednolicenia metod testowania emisji, które odzwierciedlałyby lepiej rzeczywiste warunki użytkowania pojazdów silnikowych po wprowadzeniu testów emisji w rzeczywistych warunkach jazdy? Czy ta metodologia testowania zostanie wprowadzona do 2017 r. ze współczynnikiem zgodności wynoszącym 1 i na podstawie losowych testów cyklu?

– Czy Komisja podejmuje natychmiastowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom? Czy konieczne są dalsze działania w celu poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów UE oraz usunięcia luk?

– Jakie środki zamierza podjąć Komisja, aby usprawnić wdrażanie strategii UE na rzecz zrównoważonego, zasobooszczędnego systemu transportu w odniesieniu do transportu drogowego i innych rodzajów transportu?

– Jak Komisja zamierza informować Parlament o prowadzonych dochodzeniach?