Parlamentná otázka - O-000113/2015Parlamentná otázka
O-000113/2015

  Meranie emisií v automobilovom priemysle

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000113/2015
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Giovanni La Via, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Vicky Ford, v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  Jerzy Buzek, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
  Michael Cramer, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

  Postup : 2015/2865(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000113/2015
  Predkladané texty :
  O-000113/2015 (B8-0764/2015)
  Prijaté texty :

  Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA) vydala 18. septembra 2015 oznámenie o porušení emisných limitov spoločnosťou Volkswagen. EPA a Kalifornská rada pre vzdušné zdroje (Californian Air Resources Board – CARB) posúdili viacero modelov vozidiel s naftovým motorom vyrábaných spoločnosťou Volkswagen a zhromaždili dôkazy, že vozidlá na ceste produkovali až 40-krát viac emisií než dovoľujú normy. Volkswagen následne pripustil, že skresľoval výsledky testov na naftové emisie na trhu Spojených štátov prostredníctvom systematického využívania „rušiacich zariadení“, ktoré skresľujú výsledky testov na oxidy dusíka (NOx) a sú výslovne zakázané podľa nariadenia (ES) č. 715/2007.

  Vzhľadom na dôležitosť ochrany občanov, ich zdravia a kvality ovzdušia, ako aj dôveru spotrebiteľov v normy a mechanizmy typového schvaľovania používané v Európe má zásadný význam, aby sa sprístupnili informácie, ktoré by umožnili posúdiť, či európske režimy testovania boli tiež nepriaznivo ovplyvnené takouto manipuláciou.

  – Ako bude Komisia dôkladne vyšetrovať všetky potenciálne manipulácie – podobné odhaleniam v Spojených štátoch – so schvaľovacím procesom v súvislosti s emisnými limitmi zo strany Volkswagenu a ostatných výrobcov automobilov, či už s naftovým alebo benzínovým pohonom?

  – Vnútroštátnym schvaľovacím orgánom trvalo dlho, kým odhalili tieto zavádzajúce praktiky, ktoré mohli existovať už mnoho rokov. Akú úlohu zohrávala Komisia doteraz? Ako je možné zabezpečiť nezávislosť a zodpovednosť vnútroštátnych orgánov pre typové schvaľovanie a testovanie?

  – Týkajú sa podozrenia aj iných znečisťujúcich emisií, než NOx, alebo dokonca emisií skleníkových plynov (CO 2)?

  – Aké kroky Komisia podnikne na zlepšenie a zosúladenie testovania emisií, aby lepšie odrážalo používanie motorových vozidiel v skutočnej prevádzke po zavedení testov emisií v reálnych podmienkach? Zavedie sa táto testovacia metóda do roku 2017, s faktorom zhody 1 a na základe testovania s náhodným cyklom (random-cycle testing)?

  – Plánuje Komisia vykonať okamžité kroky na zabránenie podobným situáciám? Sú potrebné ďalšie opatrenia na zlepšenie vykonávania a presadzovania právnych predpisov EÚ a na odstránenie medzier v právnych predpisoch?

  – Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na posilnenie vykonávania stratégie EÚ pre trvalo udržateľný, zdrojovo efektívny dopravný systém pre cestné a iné druhy dopravy?

  – Akým spôsobom Komisia mieni informovať Parlament o svojom vyšetrovaní?