Parlamendi esitatud küsimus - O-000114/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000114/2015

ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni järelmeetmed

Suuliselt vastatav küsimus O-000114/2015
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2015/2635(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000114/2015
Esitatud tekstid :
O-000114/2015 (B8-0769/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Milline on nõukogu üldine poliitiline hinnang seoses ELi kodanike suhtes läbiviidava mis tahes massilise elektroonilise jälgimisega?

Kas nõukogu arvates on ELi kodanikud massilise elektroonilise jälgimise eest piisavalt kaitstud?

Milliseid meetmeid on nõukogu võtnud alates 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni vastuvõtmisest, et kaitsta põhiõigusi digitaalajastul?

Milliseid täiendavaid meetmeid kavatseb nõukogu võtta?