Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000115/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000115/2015

Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000115/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2015/2635(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000115/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000115/2015 (B8-0770/2015)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ποια είναι η γενική πολιτική εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά οιαδήποτε μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση στην οποία υπόκεινται οι πολίτες της ΕΕ;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται επαρκώς από τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση;

Ποιά μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή από την έγκριση του ψηφίσματος της 12ης Μαρτίου 2014 με σκοπό να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή;

Τι άλλα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή;