Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000115/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000115/2015

  Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000115/2015
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

  Διαδικασία : 2015/2635(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000115/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000115/2015 (B8-0770/2015)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ποια είναι η γενική πολιτική εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά οιαδήποτε μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση στην οποία υπόκεινται οι πολίτες της ΕΕ;

  Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται επαρκώς από τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση;

  Ποιά μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή από την έγκριση του ψηφίσματος της 12ης Μαρτίου 2014 με σκοπό να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή;

  Τι άλλα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή;