Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000121/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000121/2015

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000121/2015
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2015/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000121/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000121/2015 (B8-1102/2015)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί από το 2007 και αντιπροσωπεύει το ήμισυ της συνολικής ανεργίας. Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 5% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Το 2014, πάνω από το 60% των μακροχρόνια ανέργων ήταν άνεργοι επί τουλάχιστον δύο συνεχή έτη. Κάθε χρόνο, περίπου ένας στους πέντε μακροχρόνια άνεργους παύει να αναζητεί εργασία. Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης που παρατηρούνται σποραδικά στις αγορές εργασίας της ΕΕ, η μακροχρόνια ανεργία παραμένει υψηλή.

– Με ποιον τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλοί μακροχρόνια άνεργοι, όπως η φτώχεια, η υποβάθμιση των δεξιοτήτων και τα προβλήματα υγείας;

– Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να εξασφαλίσει τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους, ιδίως σε χώρες και περιφέρειες με υψηλή διαρθρωτική ανεργία; Εξετάζει το Συμβούλιο το ενδεχόμενο λήψης ευνοϊκών μέτρων φορολόγησης της εργασίας στο πλαίσιο αυτό;

– Τι είδους ευελιξία στους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες μπορεί να επιδιωχθεί και ποιοι πόροι μπορούν να διατεθούν (συγκεκριμένα μέσω του ΕΚΤ), ιδίως για τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής;

– Με ποια μέσα σχεδιάζει το Συμβούλιο να βελτιώσει την σχέση μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας για την επανένταξη και την απασχολησιμότητα των μακροχρόνια άνεργων;

– Πώς θα εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη την ποιότητα των θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους και θα αποτρέψουν την κατάληξή τους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης;

– Τα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τις κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά. Ταυτόχρονα, οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν μια πολύ ετερογενή ομάδα. Πώς προτίθεται το Συμβούλιο στη σύστασή του να αντιμετωπίσει αυτήν την ετερογένεια, επιδιώκοντας παράλληλα επιτυχή εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη; Πώς θα εξασφαλιστούν ο εντοπισμός και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών;

– Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπων που είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών ή της μεγάλης ομάδας των ανθρώπων που δεν έχουν καταχωριστεί, αν εστιάζει την προσοχή του στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι άνεργοι επί 12 έως 18 μήνες;

– Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να εντάξει επιτυχώς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης) στη διαδικασία ένταξης των μακροχρόνια ανέργων;