Парламентарни въпроси
PDF 201kWORD 28k
13 октомври 2015 г.
O-000122/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000122/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Burkhard Balz, Michał Boni, Lara Comi, Markus Ferber, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Philippe Juvin, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Miroslav Mikolášik, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Andreas Schwab, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Markus Pieper, от името на групата PPE
Dan Nica, Patrizia Toia, от името на групата S&D
Andrew Lewer, Sander Loones, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR
Philippe De Backer, от името на групата ALDE

 Относно: Достъп на МСП до финансиране

В резултат на финансовата и икономическа криза бяха започнати няколко инициативи за подобряване на финансирането на МСП в ЕС. С оглед улесняване на банковото кредитиране за МСП, Регламентът за капиталовите изисквания (РКИ) и Директивата за капиталовите изисквания IV (ДКИ IV) включват например корекционен коефициент за намаляване на капиталовите изисквания във връзка с кредитния риск, свързан с експозициите към МСП. Други мерки, като например специален европейски паспорт за управители на фондове, които инвестират в МСП, се стремят да увеличат доверието на инвеститорите в МСП. Наскоро Комисията представи план за действие за съюз на капиталовите пазари, в който се посочват потенциални решения на недостига на кредити, с който се сблъскват МСП в Европа.

Предвид горепосоченото:

1. Възнамерява ли Комисията да направи задълбочена оценка на въздействието на регулирането на финансовия сектор на ЕС върху достъпа до финансиране, с който разполагат МСП и банките, по-специално местните и регионалните банки, които все още са от първостепенно значение за финансирането на МСП, с оглед намаляване на ненужната административна тежест, причинена от евентуално противоречащи си или излишни разпоредби?

2. Как Комисията оценява потенциалните ползи от регулирането на финансовия сектор, имащо за цел подобряване на достъпа на МСП до финансиране, като например прилагането на корекционен коефициент, въведен с РКИ и ДКИ IV, и как възнамерява Комисията да укрепи алтернативните форми на кредитиране като рисковия капитал и новаторските форми на финансиране на предприятията?

3. Базелският комитет по банков надзор представи своя проект за преглед на стандартния подход за оценка на кредитния риск през декември 2014 г. Как оценява Комисията предложението на комитета?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност