Парламентарен въпрос - O-000126/2015Парламентарен въпрос
O-000126/2015

Премахване на насилието срещу жени в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000126/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2015/2855(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000126/2015
Внесени текстове :
O-000126/2015 (B8-1105/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

Днес, на Международния ден за премахване на насилието над жените, е постигнат много малък напредък за премахването на насилието срещу жени като се направи сравнение с проучването, обхванало целия ЕС, и извършено от Агенцията на ЕС за основните права в през 2014 г.; освен това много случай на насилие, които засяга живота на много жени, продължават систематично да не се докладват на органите. Преди една година Комисията заяви, че споделя „ангажимента ни за премахване на насилието срещу жените. Това ще бъде отразено в новата стратегия на Комисията за равенство между жените и мъжете, в която ще се съдържа глава относно основаното на пола насилие“.

1. Кога Комисията ще публикува тази нова стратегия за равенство между жените и мъжете и какви стълбове ще бъдат предложени с цел ефективна борба срещу всички форми на насилие срещу жени? При липса на нова стратегия, би ли могла Комисията да разгледа възможността за предлагане на директива, която се отнася конкретно до борбата с насилието срещу жените, както беше поискано от Парламента? Ако не, по каква причина?

2. Какви правни стъпки и конкретни действия е предприела Комисията през последната година, за да започне активно процедурата по ратифициране от държавите членки на Конвенцията от Истанбул и за присъединяването на ЕС към нея? Какви са резултатите от предприетото от нея проучване по този въпрос?

3. Може ли Комисията да направи оценка на настоящото положение във връзка с транспонирането на Директивата относно европейската заповед за защита и кога ще бъде публикуван докладът за изпълнение? Може ли Комисията да направи оценка на необходимостта от привеждане в действие на т.нар. клауза за преход като добави основаното на пола насилие като тип престъпност, включена в член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

4. Как планира Комисията да си съдейства с други институции на ЕС, за да определи 2017 г. за Година на ЕС за прекратяването на насилието над жени, което е било многократно изисквано като основен инструмент за повишаване на осведомеността?

5. Комисията ангажира ли се да извърши преглед на съществуващото законодателство и механизмите за правоприлагане с оглед на по-успешната борба с нововъзникващите форми на насилие срещу жени и момичета, като кибер насилието и кибертормоза, и т.н.?