Parlamentsfråga - O-000126/2015Parlamentsfråga
O-000126/2015

Avskaffande av våld mot kvinnor i EU

15.10.2015

Fråga för muntligt besvarande O-000126/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iratxe García Pérez, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förfarande : 2015/2855(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000126/2015
Ingivna texter :
O-000126/2015 (B8-1105/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

I dag på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor kan det konstateras att inte så stora framsteg har gjorts för avskaffa våld mot kvinnor sedan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter gjorde sin EU-omfattande undersökning 2014. Mycket av det omfattande våldet mot kvinnor förblir också oanmält. Kommissionen uttalade för ett år sedan att den delade vårt engagemang för att avskaffa våld mot kvinnor. Detta skulle återspeglas i den nya kommissionens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män, där ett kapitel om könsbaserat våld skulle ingå.

1. När kommer kommissionen att offentliggöra den nya jämställdhetsstrategin, och vilka pelare kommer att föreslås i syfte att effektivt bekämpa alla former av våld mot kvinnor? Kan kommissionen, med tanke på att den nya strategin alltjämt saknas, överväga att föreslå ett särskilt direktiv om bekämpande av våld mot kvinnor, något som parlamentet har begärt? Om så inte är fallet, varför inte?

2. Vilka rättsliga och konkreta åtgärder har kommissionen vidtagit det senaste året för att aktivt inleda förfarandet för medlemsstaternas ratificering av Istanbulkonventionen och för EU:s anslutning till denna? Vad gav den studie som kommissionen inledde i denna fråga för resultat?

3. Kan kommissionen bedöma hur det går med införlivandet av direktivet om den europeiska skyddsordern och när kommer genomföranderapporten att offentliggöras? Kan kommissionen bedöma om övergångsklausulen behöver aktiveras genom att könsbaserat våld tas upp som ett brott i artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

4. Hur planerar kommissionen att samarbeta med andra EU-institutioner för att göra 2017 till ett EU-år för avskaffande av våld mot kvinnor, vilket upprepade gånger har begärts som ett viktigt verktyg för att höja medvetenheten?

5. Tänker kommissionen se över befintlig lagstiftning och mekanismer för brottsbekämpning i syfte att effektivt bekämpa nya former av våld mot kvinnor och flickor, t.ex. våld och trakasserier på internet?