Парламентарен въпрос - O-000127/2015Парламентарен въпрос
O-000127/2015

Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 - 2020 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000127/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iskra Mihaylova, от името на Комисия по регионално развитие

Процедура : 2015/2772(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000127/2015
Внесени текстове :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

Институциите на ЕС предприеха значими стъпки – като включиха мерки за опростяване в Регламента за общоприложимите разпоредби и създадоха в рамките на Комисията Група на високо равнище от независими експерти за опростяването на мониторинга за бенефициенти на европейските структурни и инвестиционни фондове, която група да разгледа въпроса за опростяването.

Въпреки тези усилия, прекомерната употреба или строгото придържане към формалности продължава да пречи на ефективното управление на европейските структурни и инвестиционни фондове в ЕС, както и на равнище държави членки, на регионално и местно равнище.

като вземе предвид горепосоченото, Комисията:

1. ще предприеме ли смели стъпки, за да избегне създаването на пречки, и когато подобни пречки съществуват, за да ги премахне? Инициативи и насоки, свързани с опростяването, основаващи се на най-добрите практики и на препоръките на групата на високо равнище, трябва да бъдат споделени с държавите членки и регионите, за да се стимулира намаляването на административната тежест и свръхрегулирането, което може да се случи на национално, регионално и местно равнище при транспонирането на правото на ЕС, за да се намали честотата на смяна на правилата, да се опрости и да стане по-ясен използваният език и да се стандартизират процедурите.

2. ще се стреми ли да постигне оптимален баланс между отчетност и опростяване? В този контекст Парламентът счита, че има нужда от публикуване и прилагане на пътна карта с цел постигане на по-ефективно управление на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г.?

3. ще цели ли пълно прилагане на електронното сближаване при управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове и увеличаване на използването на различни форми на подкрепа, като еднократни суми и финансиране с единна ставка, което ще донесе предимства за всички бенефициенти?

4. ще създаде и ще прилага ли, в координация с държавите членки, облекчен подход към изискванията за данни и информация за бенефициентите по време на процеса на кандидатстване и по отношение на докладването, свързано с финансиране от ЕС при споделено управление, и ще насърчава ли обмена на добри практики?

5. ще се ангажира ли в структуриран и постоянен диалог с Парламента, Комитета на регионите и други заинтересовани страни, което е от изключително значение не само заради мониторинга на процеса на опростяване, но и за да се даде възможност на Комисията да вземе предвид предложения, направени от Парламента с оглед на понататъшното усъвършенстване на административните процедури по време на финансовия период 2014 – 2020 г.? Това ще е от полза за всички участници.