Parlamentní otázka - O-000127/2015Parlamentní otázka
O-000127/2015

Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000127/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iskra Mihaylova, za Výbor pro regionální rozvoj

Postup : 2015/2772(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000127/2015
Předložené texty :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Přijaté texty :

Instituce EU učinily významné kroky – zahrnuly do nařízení o společných ustanoveních opatření směřující ke zjednodušení a ustavily na půdě Komise skupinu nezávislých odborníků na vysoké úrovni monitorující zjednodušení pro příjemce evropských strukturálních a investičních fondů ve snaze řešit otázku zjednodušení.

I přes toto úsilí nadměrné uplatňování formalit nebo důsledné lpění na nich stále komplikuje účinnou správu ESI fondů v EU a na úrovni členských států a na regionální a místní úrovni.

S ohledem na výše uvedené:

1. učiní Komise odvážné kroky, aby nevznikaly překážky, a pokud již takové překážky existují, aby je odstranila? Iniciativy a pokyny usilující o zjednodušení, a to na základě osvědčených postupů a doporučení skupiny na vysoké úrovni, je třeba sdílet s členskými státy a regiony, a podněcovat tak zmírňování administrativní zátěže a praxe tzv. gold-platingu, k nimž může docházet na regionální a místní úrovni při transpozici práva EU, s cílem snížit frekvenci změn pravidel, zjednodušit a vyjasnit používané formulace a standardizovat postupy.

2. bude se Komise snažit dosáhnout optimální rovnováhy mezi zodpovědností a zjednodušením? V této souvislosti je Parlament přesvědčen, že je třeba zveřejnit a provádět plán s cílem dosáhnout efektivněji prováděné politiky soudržnosti na období 2014-2020.

3. bude chtít Komise docílit plného uplatňování konceptu e-cohesion při správě ESI fondů a většího využívání různých forem podpory, jako jsou paušální částky a paušální financování, které přinesou výhody všem příjemcům?

4. vytvoří Komise a bude v koordinaci s členskými státy uplatňovat flexibilní přístup k požadavkům na údaje a informace pro příjemce v procesu podávání žádostí a v souvislosti s vykazováním týkajícím se financování z EU v rámci sdíleného řízení a bude podněcovat ke sdílení osvědčených postupů?

5. zapojí se Komise do strukturovaného a trvalého dialogu s Parlamentem, Výborem regionů a dalšími zúčastněnými stranami, který je nanejvýš důležitý nejen pro monitorování procesu zjednodušení, ale také pro to, aby mohla Komise uplatnit náměty Parlamentu s cílem ještě zdokonalit administrativní postupy v průběhu finančního období 2014–2020? To bude ku prospěchu všech zúčastněných subjektů.