Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000127/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000127/2015

Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020.

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000127/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Iskra Mihaylova, for Regionaludviklingsudvalget

Procedure : 2015/2772(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000127/2015
Indgivne tekster :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

EU-institutionerne har gjort store fremskridt ved at lade forenklingsforanstaltninger indgå i forordningen om fælles bestemmelser og ved i Kommissionen at nedsætte en ekspertgruppe på højt niveau om tilsyn med forenklingsforanstaltninger til gavn for modtagerne af midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde, hvilket er en ekspertgruppe, der skal tage sig af anliggender vedrørende forenkling.

På trods af disse bestræbelser hindrer en uforholdsmæssig stor brug og en alt for ortodoks anvendelse af formaliteter en effektive forvaltning af de europæiske struktur- og investeringsfonde i EU og på medlemsstatsniveau og på regionalt og lokalt niveau.

Med henvisning til ovenævnte vil Kommissionen da:

1. træffe dristige foranstaltninger for at undgå at skabe hindringer og fjerne disse, hvor de eksisterer? Det er nødvendigt at dele initiativerne og retningslinjerne vedrørende forenkling, der baserer sig på god praksis og henstillinger fra gruppen på højt niveau, med medlemsstaterne og regionerne for at stimulere en begrænsning af den administrative byrde og overregulering, der kan indtræffe på nationalt, regionalt og lokalt niveau i gennemførelsen af EU-lovgivningen, begrænse hyppigheden af regelændringer, forenkle og tydeliggøre den anvendte terminologi og standardisere procedurerne.

2. stræbe efter at opnå en optimal balance mellem ansvarlighed og forenkling? Parlamentet mener i denne forbindelse, at der er behov for at udgive og gennemføre en køreplan med henblik på at realisere en mere effektivt forvaltet samhørighedspolitik for perioden 2014-2020.

3. stræbe efter fuld gennemførelse af e-samhørighed i forvaltningen af midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og øge brugen af andre former for støtte, såsom faste beløb og faste satser, hvilket vil gavne alle støttemodtagere?

4. i samarbejde med medlemsstaterne nedsætte og gennemføre en lempelig fremgangsmåde med hensyn til de data- og informationskrav, der stilles modtagerne i ansøgningsproceduren, og med hensyn til rapportering i forbindelse med EU-midler under fælles forvaltning og tilskynde til udveksling af god praksis?

5. engagere sig i en struktureret og permanent dialog med Parlamentet, Regionsudvalget og andre aktører, hvilket er af stor betydning ikke kun for at føre tilsyn med forenklingsprocedurerne, men også for at give Kommissionen mulighed for at tilegne sig forslag fra Parlamentet med henblik på yderligere fintuning af de administrative procedurer for finansieringsperioden 2014-2020? Dette vil gavne alle aktører.