Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000127/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000127/2015

Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000127/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2015/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000127/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν λάβει σημαντικά μέτρα - με την ενσωμάτωση μέτρων απλούστευσης στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της διαδικασίας απλοποίησης για Δικαιούχους Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) εντός της Επιτροπής, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της απλούστευσης.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η υπερβολική χρήση , ή η αυστηρή προσκόλληση στις τυπικές διαδικασίες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την αποτελεσματική διαχείριση των ΕΔΕΤ τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και στα κράτη μέλη, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί η Επιτροπή:

1. Να λάβει τολμηρά μέτρα για να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων και, όπου υπάρχουν τέτοια εμπόδια, να εξαλειφθούν; πρωτοβουλίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απλούστευση, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, πρέπει να γίνουν κοινό κτήμα με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη μείωση του διοικητικού φόρτου και της αποκαλούμενης "διαδικασίας επιχρύσωσης", που μπορεί να σημειωθεί σε εθνικό , περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ, να μειωθεί η συχνότητα των αλλαγών στους κανόνες, να απλοποιηθεί και να αποσαφηνιστεί η γλώσσα που χρησιμοποιείται και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες.

2. Να προσπαθήσει να επιτύχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της υποχρέωσης λογοδοσίας και της απλούστευσης; στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη να δημοσιευτεί και να εφαρμοστεί στην πράξη ένας οδικός χάρτης με στόχο την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής οργάνωσης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020.

3. Να στοχεύσει στην πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνοχής στη διαχείριση των ΕΔΕΤ, και την αυξημένη χρήση των διαφόρων μορφών στήριξης, όπως κατ 'αποκοπή ποσών και κατ' αποκοπή χρηματοδότησης, που θα αποφέρουν πλεονεκτήματα για όλους τους δικαιούχους·

4. Να θεσπίσει και να εφαρμόσει, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, μια ήπια προσέγγιση ως προς τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες για τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, και όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ υπό κοινή διαχείριση, και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή των καλών πρακτικών·

5. Να εμπλακεί σε ένα διαρθρωμένο και μόνιμο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και άλλους φορείς, που είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο για την παρακολούθηση της διαδικασίας απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να λάβει υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την περαιτέρω αποσαφήνιση των διοικητικών διαδικασιών κατά την οικονομική περίοδο 2014-2020· αυτό θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων φορέων.