Parlamendi esitatud küsimus - O-000127/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000127/2015

2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine

Suuliselt vastatav küsimus O-000127/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iskra Mihaylova, Regionaalarengukomisjoni nimel

Menetlus : 2015/2772(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000127/2015
Esitatud tekstid :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ELi institutsioonid on astunud märkimisväärseid samme lihtsustamise küsimuse lahendamiseks, lisades lihtsustamise meetmed ühissätete määrusesse ja luues komisjonis kõrgetasemelise sõltumatute ekspertide rühma Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajate huvides toimuva lihtsustamise jälgimiseks.

Nimetatud pingutustele vaatamata takistab formaalsuste liigne kasutamine või nende range järgimine ikka veel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhusat haldamist ELis ning liikmesriikide, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Kas komisjon, võttes arvesse ülalmainitut:

1. astub otsustavaid samme, et hoiduda takistuste loomisest ning kõrvaldab juba olemasolevad takistused? Parimal taval ja kõrgetasemelise töörühma soovitustel põhinevaid lihtsustamisega seotud algatusi ja suuniseid tuleb jagada liikmesriikide ja piirkondadega, et aidata vähendada halduskoormust ning riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ELi õigusaktide ülevõtmise käigus tekkida võivat ülereguleerimist, vähendada eeskirjade muutmise sagedust, lihtsustada ja selgitada keelekasutust ning standardida menetlused.

2. püüdleb selle poole, et saavutada optimaalne tasakaal aruandekohusluse ja lihtsustamise vahel? Parlament on sellega seoses seisukohal, et on vaja avaldada ja rakendada tegevuskava, mille eesmärk on saavutada perioodiks 2014–2020 tõhusamalt juhitav ühtekuuluvuspoliitika.

3. püüdleb e-ühtekuuluvuse täieliku rakendamise suunas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide haldamisel ja kõikidele toetusesaajatele eeliseid pakkuvate erinevate toetusvormide (nt ühekordsed maksed ja kindlamääralised maksed) kasutamise suurendamise suunas?

4. kehtestab ja rakendab koostöös liikmesriikidega paindliku lähenemise nii toetusesaajate andme- ja teabenõuetele taotlusprotsessi ajal kui ka aruandlusele ELi poolse rahastamise kohta, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega, ning edendab heade tavade jagamist?

5. kaasab end parlamendi, Regioonide Komitee ja muude sidusrühmadega struktureeritud alalisse dialoogi, mis on äärmiselt oluline mitte ainult lihtsustusprotsessi jälgimiseks, vaid samuti võimaldamaks komisjonil arvestada parlamendi soovitusi, et täiendavalt täpsustada finantsperioodil 2014–2020 haldusmenetlusi? See oleks kasulik kõigile osapooltele.