Parlamento klausimas - O-000127/2015Parlamento klausimas
O-000127/2015

Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000127/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Iskra Mihaylova, Regioninės plėtros komiteto vadu

Procedūra : 2015/2772(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000127/2015
Pateikti tekstai :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Priimti tekstai :

ES institucijos ėmėsi svarbių veiksmų – įtraukė supaprastinimo priemones į bendrųjų nuostatų reglamentą ir Komisijoje įsteigė aukšto lygio nepriklausomų ekspertų grupę Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų paramos gavėjams reikalingo supaprastinimo priežiūros klausimais, kad būtų sprendžiamas supaprastinimo klausimas.

Nepaisant šių pastangų, pernelyg didelis arba griežtas formalumų laikymasis vis dar trukdo veiksmingai valdyti ESI fondus ES tiek valstybės narės, tiek regioniniu ir vietos lygmeniu.

Atsižvelgiant į visa tai, ar Komisija:

1. imsis ryžtingų veiksmų, kad nebūtų kuriamos kliūtys, ir pašalins kliūtis tais atvejais, kai jų esama? Siekiant paskatinti mažinti biurokratinę naštą ir perteklinį reglamentavimą, kurie kartais atsiranda nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, kai ES teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę, užtikrinti, kad taisyklės ne taip dažnai keistųsi, supaprastinti vartojamą kalbą ir padaryti ją aiškesnę ir standartizuoti procedūras, reikia drauge su valstybėmis narėmis ir regionais vykdyti supaprastinimo iniciatyvas ir gaires, pagrįstas gerąja patirtimi ir aukšto lygio grupės rekomendacijomis;

2. sieks užtikrinti optimalų atskaitomybės ir supaprastinimo balansą? Šiuo klausimu Parlamentas mano, kad reikia paskelbti ir įgyvendinti veiksmų planą, siekiant užtikrinti, kad 2014–2020 m. sanglaudos politika būtų vykdoma veiksmingiau;

3. sieks iki galo įgyvendinti e. sanglaudos sistemą ESI fondų valdyme ir sieks, kad būtų dažniau naudojama įvairių rūšių parama, tokia kaip vienkartinės išmokos ir finansavimas fiksuotosiomis sumomis, kuri būtų naudingesnė visiems paramos gavėjams?

4. bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis nustatys ir įgyvendins paprastus principus, taikomus gavėjams keliamiems duomenų ir informacijos reikalavimams paraiškos teikimo procese ir su ES finansavimu pagal pasidalijamojo valdymo sistemą susijusių ataskaitų teikimo procese, taip pat skatins keistis gerąja patirtimi?

5. įsitrauks į struktūruotą ir nuolatinį dialogą su Parlamentu, Regionų komitetu ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, nes tai nepaprastai svarbu ne tik tam, kad būtų užtikrinta supaprastinimo proceso priežiūra, bet ir tam, kad Komisija galėtų atsižvelgti į Parlamento pateiktus pasiūlymus, siekiant toliau tobulinti administracines procedūras per 2014–2020 m. finansinį laikotarpį? Tai būtų naudinga visiems subjektams.