Parlamenta jautājums - O-000127/2015Parlamenta jautājums
O-000127/2015

Ceļā uz vienkāršošanu un orientēšanos uz veiktspēju kohēzijas politikā 2014.-2020. gadā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000127/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Iskra Mihaylova, Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2015/2772(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000127/2015
Iesniegtie teksti :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Pieņemtie teksti :

ES iestādes ir spērušas nozīmīgus soļus, iekļaujot vienkāršošanas pasākumus Kopīgo noteikumu regulā un Komisijā izveidojot augsta līmeņa neatkarīgu ekspertu grupu attiecībā uz pārraudzības vienkāršošanu Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu līdzekļu saņēmējiem, lai risinātu vienkāršošanas jautājumu.

Neskatoties uz šiem centieniem, formalitāšu pārmērīga izmantošana vai stingra ievērošana joprojām kavē ESI fondu efektīvu pārvaldību ES, dalībvalstu, reģionālajā un vietējā līmenī.

ņemot vērā iepriekš minēto, vai Komisija:

1. veiks vērienīgus pasākumus, lai nepieļautu šķēršļu rašanos, un, ja šādi šķēršļi pastāv, lai tos novērstu? Pamatojoties uz labāko praksi un ieteikumiem, ko formulēja augsta līmeņa grupa, iniciatīvas un pamatnostādnes attiecībā uz vienkāršošanu ir jāpadara pieejamas dalībvalstīm un reģioniem, lai veicinātu administratīvā sloga samazināšanu un pārmērīgu reglamentēšanu, kas var notikt valsts, reģionālā un vietējā līmenī, transponējot ES tiesību aktus, kā arī ierobežotu noteikumu izmaiņas, vienkāršotu un precizētu izmantotos formulējumus un standartizētu procedūras.

2. centīsies panākt optimālu līdzsvaru starp atbildību un vienkāršošanu? Šajā sakarībā Parlaments uzskata, ka ir jāpublicē un jāīsteno ceļvedis ar mērķi panākt kohēzijas politikas lielāku efektivitāti 2014.–2020. gadā.

3. centīsies pilnībā īstenot e-kohēzijas pārvaldi ESI fondu pārvaldībā un plašāk izmantot dažādus atbalsta veidus, piemēram, vienreizējos maksājumus un vienotas likmes finansējumu, kas dos labumu visiem saņēmējiem?

4. saskaņojot ar dalībvalstīm, izstrādās un īstenos „maigu” pieeju datu un informācijas prasībām finansējuma saņēmējiem pieteikumu iesniegšanas procesā un attiecībā uz ziņošanu saistībā ar ES finansējumu dalītā pārvaldībā, kā arī veicinās labas prakses apmaiņu?

5. iesaistīsies strukturētā un pastāvīgā dialogā ar Parlamentu, Reģionu komiteju un citām ieinteresētajām pusēm, kurš ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai nolūkā uzraudzīt vienkāršošanas procesu, bet arī ļaut Komisijai ņemt vērā Parlamenta priekšlikumus, lai turpinātu uzlabot administratīvās procedūras 2014.–2020. gada finanšu periodā? Tas sniegs ieguvumus visām pusēm.