Parlementaire vraag - O-000127/2015Parlementaire vraag
O-000127/2015

Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000127/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

Procedure : 2015/2772(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000127/2015
Ingediende teksten :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Aangenomen teksten :

De EU-instellingen hebben aanzienlijke stappen gezet bij de aanpak van het vereenvoudigingsvraagstuk, door vereenvoudigingsmaatregelen op te nemen in de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen en binnen de Commissie een deskundigengroep op hoog niveau op te zetten voor toezicht op vereenvoudiging voor begunstigden van de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Ondanks deze inspanningen belemmert het buitensporig gebruik of de strikte naleving van formaliteiten het doelmatige beheer van de ESI-Fondsen in de EU, en op lokaal, regionaal en lidstaatniveau.

Gezien het bovenstaande zal de Commissie:

1. doortastende maatregelen nemen om belemmeringen te voorkomen en indien zulke belemmeringen bestaan, deze weg te nemen? Initiatieven en richtsnoeren voor vereenvoudiging, gebaseerd op optimale praktijken en de aanbevelingen van de groep op hoog niveau, moeten met de lidstaten en regio's worden gedeeld om te helpen de administratieve rompslomp en overregulering die op nationaal, regionaal en lokaal niveau bij de omzetting van EU-recht kunnen optreden, te verminderen, en om het taalgebruik te versimpelen en te verduidelijken en procedures te standaardiseren.

2. streven naar een optimaal evenwicht tussen verantwoordingsplicht en vereenvoudiging? In dit verband is het Parlement van mening dat er behoefte is aan publicatie en uitvoering van een stappenplan om te komen tot een meer doelmatige tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020.

3. streven naar de volledige uitvoering van e-cohesie van het beheer van de ESI-fondsen, en naar een toename van het gebruik van andere vormen van steun, zoals vaste bedragen en forfaitaire financiering, die voordelen meebrengen voor alle begunstigden?

4. een zachte aanpak kiezen en in de praktijk brengen wat de gegevens- en informatievereisten tijdens de aanvraagfase voor begunstigden betreft en ten aanzien van de verslaglegging in verband met EU-financiering in gedeeld beheer, en het uitwisselen van goede praktijken aanmoedigen?

5. een gestructureerde en permanente dialoog aangaan met het Parlement, het Comité van de Regio's en andere betrokkenen, die van essentieel belang is, niet alleen voor het toezicht op het vereenvoudigingsproces maar ook om de Commissie te laten nadenken over voorstellen van het Parlement met het oog op de verdere verfijning van de administratieve procedures tijdens de financiële periode 2014-2020? Dit zal alle spelers ten goede komen.