Parlamentná otázka - O-000127/2015Parlamentná otázka
O-000127/2015

Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000127/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Postup : 2015/2772(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000127/2015
Predkladané texty :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Prijaté texty :

Inštitúcie EÚ podnikli významné kroky – zahrnuli do nariadenia o spoločných ustanoveniach opatrenia smerujúce k zjednodušeniu a zriadili v rámci Komisie skupinu nezávislých odborníkov na vysokej úrovni pre monitorovanie zjednodušenia pre príjemcov finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom riešiť otázku zjednodušenia.

Napriek tomuto úsiliu efektívnej správe európskych štrukturálnych a investičných fondov v EÚ na úrovni členských štátov, na regionálnej a miestnej úrovni stále bráni nadmerné využívanie formalít či ich striktné dodržiavanie.

So zreteľom na vyššie uvedené:

1. prijme Komisia odvážne opatrenia, aby zabránila tvorbe prekážok, a v prípade, že takéto prekážky už existujú, aby ich odstránila? Iniciatívy a usmernenia týkajúce sa zjednodušenia na základe osvedčených postupov a odporúčaní skupiny na vysokej úrovni musia byť postúpené členským štátom a regiónom, aby sa povzbudilo zníženie administratívnej záťaže a nadmernej regulácie (tzv. gold-plating), ku ktorým môže dochádzať na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v priebehu transpozície právnych predpisov EÚ, zníženie častých zmien pravidiel, zjednodušenie a objasnenie používanej formulácie a štandardizáciu postupov.

2. bude sa Komisia usilovať o dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi vymedzením zodpovednosti a zjednodušením? V tejto súvislosti sa Parlament nazdáva, že je potrebné uverejniť a vykonať plán realizácie s cieľom dosiahnuť efektívnejšie riadenú politiku súdržnosti na obdobie 2014 - 2020.

3. vytýči si Komisia ako cieľ plnú implementáciu elektronickej výmeny údajov (e-cohesion) v rámci riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyššie využívanie rozličných foriem podpory, napríklad jednorazových platieb a paušálneho financovania, ktoré prinesú výhody všetkým príjemcom?

4. ustanoví Komisia v koordinácii s členskými štátmi flexibilný prístup k požiadavkám na údaje a informácie pre príjemcov a bude ho presadzovať v priebehu procesu podávania žiadostí a v súvislosti s vykazovaním správ týkajúcich sa financovania z EÚ v rámci spoločného riadenia a bude povzbudzovať k výmene osvedčených postupov?

5. zapojí sa Komisia do štruktúrovaného a trvalého dialógu s Parlamentom, Výborom regiónov a inými zúčastnenými stranami, čo je vrcholne dôležité nielen pre monitorovanie procesu zjednodušenia, ale aj pre to, aby mala Komisia možnosť zohľadniť návrhy Parlamentu v záujme ďalšieho zdokonalenia administratívnych postupov v priebehu finančného obdobia 2014 – 2020? Bude to v prospech všetkých zúčastnených.