Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 28k
5. studenog 2015.
O-000138/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000138/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Karin Kadenbach, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Anja Hazekamp, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Indrek Tarand, Klaus Buchner, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Fredrick Federley, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Karoline Graswander-Hainz, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson, Filiz Hyusmenova, Dominique Bilde, Zbigniew Kuźmiuk, Petras Auštrevičius, Isabella De Monte, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maria Noichl, Dario Tamburrano, Viorica Dăncilă

 Predmet: Zabrana korištenja divljih životinja u cirkusima na razini EU-a

Kontrole zdravlja povezane s premještanjem cirkuskih životinja trebale bi se provoditi na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1739/2005 o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja za premještanje životinja iz cirkusa između država članica.

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama u EU-u se provodi preko niza propisa poznatih pod nazivom Uredba o trgovini divljim vrstama, zajedno s Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97, a koje su u nekim aspektima obuhvatnije od odredbi Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama.

Međutim, na osnovi studija može se zaključiti da su kontrole zdravlja te nadzor nad trgovinom divljim životinjama i nad njihovim posjedovanjem teško provedive jer ne samo da se cirkusi stalno sele već često i mijenjaju ime ili pak točke u svojem programu.

Osim toga, korištenje divljih životinja u cirkusima redovito rezultira nesrećama koje uključuju krotitelje životinja, cirkuske zaposlenike i publiku.

Tijekom posljednjih nekoliko godina porasla je zabrinutost u vezi s etičnošću i sigurnošću korištenja divljih životinja u cirkusima, što je rezultiralo izmjenama zakonodavstva u više država članica tako da je u njih 16 uvedena potpuna ili djelomična zabrana njihova korištenja.

Namjerava li Komisija izraditi prijedlog zabrane korištenja divljih životinja u cirkusima na razini EU-a u cilju uvođenja jedinstvenog pristupa u vezi s rizicima za javno zdravlje i sigurnost te nezakonitom trgovinom divljim životinjama?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti