Парламентарен въпрос - O-000140/2015Парламентарен въпрос
O-000140/2015

  Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г.

  Въпрос с искане за устен отговор O-000140/2015
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

  Процедура : 2015/2935(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000140/2015
  Внесени текстове :
  O-000140/2015 (B8-1110/2015)
  Приети текстове :

  На 10 юни 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно положението в Унгария.

  В параграф 11 от резолюцията Парламентът настоятелно призова Комисията да „задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочено наблюдение по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, като извърши оценка на евентуално системно тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 от ДЕС, включваща комбинираното въздействие на редица мерки, които влошават състоянието на демокрацията, на принципите на правовата държава и на основните права, и като направи оценка на възникването на системна заплаха за принципите на правовата държава във въпросната държава членка – заплаха, която би могла да прерасне в недвусмислен риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС; отправя искане към Комисията да докладва по този въпрос пред Парламента и пред Съвета преди септември 2015 г.“.

  Извърши ли Комисията това задълбочено наблюдение, както настоя Парламентът? Ако не, може ли Комисията да обясни причините, поради които не е дала ход на такова задълбочено наблюдение?

  Може ли Комисията да предостави на Парламента оценка на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария?

  Задействала ли е Комисията рамката в областта на правовата държава, както призова Парламентът, и ако не, може ли да осигури обоснована аргументация защо не е направила това?