Parlamendi esitatud küsimus - O-000140/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000140/2015

Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed

Suuliselt vastatav küsimus O-000140/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2015/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000140/2015
Esitatud tekstid :
O-000140/2015 (B8-1110/2015)
Vastuvõetud tekstid :

10. juunil 2015 võttis parlament täiskogul vastu resolutsiooni olukorra kohta Ungaris.

Kõnealuse resolutsiooni punktis 11 nõuab parlament tungivalt, et komisjon „aktiveeriks ELi raamistiku esimese etapi, et tugevdada õigusriigi põhimõtet, ning algataks seepärast viivitamata põhjaliku järelevalveprotsessi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste olukorra üle Ungaris, hinnates Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaste liidu alusväärtuste potentsiaalseid olulisi rikkumisi, sh demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste olukorda halvendavate meetmete ühismõju, ning hinnates selles liikmesriigis õigusriigi põhimõttele süsteemse ohu tekkimist, millest võib kujuneda olulise rikkumise selge oht Euroopa Liidu lepingu artikli 7 tähenduses”, ning palub komisjonil „esitada enne 2015. aasta septembrit sel teemal parlamendile ja nõukogule aruanne”.

Kas komisjon on parlamendi nõutud põhjaliku järelevalveprotsessi läbi viinud? Kui mitte, siis kas komisjon selgitaks põhjusi, miks ta pole kõnealust põhjalikku järelevalvet alustanud?

Kas komisjon võiks parlamendile esitada oma hinnangu demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste olukorra kohta Ungaris?

Kas komisjon on parlamendi nõudmisel käivitanud õigusriigi raamistiku, ja kui mitte, siis kas ta esitaks veenva argumendi, miks seda pole tehtud?