Parlamendi esitatud küsimus - O-000141/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000141/2015

  Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016-2020

  Suuliselt vastatav küsimus O-000141/2015
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Czesław Adam Siekierski, Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

  Menetlus : 2015/2957(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000141/2015
  Esitatud tekstid :
  O-000141/2015 (B8-1107/2015)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlament tundis suurt heameelt komisjoni teatise üle loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (COM(2012)0006), sest selles esitati ELi loomade heaolu poliitika valdkonnas selge tegevuskava viimaseks viieks aastaks. Parlament oli eriti rahul asjaoluga, et strateegias käsitleti paljusid parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioonis[1] esitatud tahke.

  Parlament hindab siiani tehtud edusamme ning ergutab komisjoni tagama, et tegevuskava veel saavutamata eesmärgid viiakse lõpule õigeaegselt.

  1. Kas komisjon koostab uue loomade kaitset ja heaolu käsitleva strateegia aastateks 2016–2020, et tagada niisuguse tegevuse jätkumine ja selgus, mis on vajalik ELi loomade heaolu poliitika edasiseks positiivseks arenguks?

  2. Kas komisjon koostab uue loomade heaolu strateegia keskse tähtsusega osana ettepaneku lihtsustatud ELi loomade heaolu õigusraamistiku kohta, nagu parlament nõudis oma 4. juuli 2012. aasta resolutsioonis loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015[2]?