Parlamentná otázka - O-000141/2015Parlamentná otázka
O-000141/2015

  Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 - 2020

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000141/2015
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Czesław Adam Siekierski, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  Postup : 2015/2957(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000141/2015
  Predkladané texty :
  O-000141/2015 (B8-1107/2015)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Európsky parlament privítal oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0006), pretože sa v ňom stanovuje jasný plán opatrení v rámci politiky EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat za uplynulých päť rokov. Parlament osobitne potešila skutočnosť, že táto stratégia prevzala mnohé aspekty uznesenia Parlamentu z 5. mája 2010[1].

  Parlament oceňuje doterajší pokrok a nabáda Komisiu, aby zabezpečila včasné vykonanie zatiaľ nesplnených akčných bodov.

  1. Navrhne Komisia na roky 2016 –2020 novú stratégiu v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat, aby sa tak zabezpečila kontinuita a jednoznačnosť opatrení nevyhnutných na dosiahnutie ďalšieho pozitívneho vývoja v rámci politiky EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat?

  2. Vypracuje Komisia, ako dôležitú súčasť novej stratégie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, návrh na zjednodušený legislatívny rámec pre oblasť dobrých životných podmienok zvierat, ako o to žiadal Parlament v uznesení zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015?[2]