Parlamentní otázka - O-000146/2015Parlamentní otázka
O-000146/2015

Patenty a práva šlechtitelů rostlin

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000146/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Czesław Adam Siekierski, za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Pavel Svoboda, za Výbor pro právní záležitosti

Postup : 2015/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000146/2015
Předložené texty :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Přijaté texty :

Nedávno přijaté rozhodnutí (G2/12 a G2/13) Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu umožňuje patentovat znaky rostlin, a to i v případě, že tyto znaky byly vyvinuty či získány za pomoci v podstatě biologických šlechtitelských metod. Toto rozhodnutí obnáší úzký výklad čl. 53 písm. b) Evropské patentové úmluvy, a otevírá tak široké možnosti udělování patentů zahrnujících odrůdy rostlin. To je v přímém rozporu s výjimkou pro šlechtitele vysvětlenou v článku 15 aktu z roku 1991 úmluvy UPOV a článku 15 nařízení (ES) č. 2100/94. Neomezený přístup k biologickému materiálu je nezbytný k povzbuzení inovační síly odvětví šlechtění rostlin. Rozhodnutí Evropského patentového úřadu oslabuje schopnost tohoto odvětví šlechtit nové odrůdy a ohrožuje celosvětovou produkci potravin a potravinové zabezpečení. Dotyčné rozhodnutí negativně ovlivní evropskou konkurenceschopnost a v důsledku snížení rozmanitosti produktů nabízených spotřebitelům může vést k vytvoření monopolů na potravinovém trhu.

Mají-li být splněny mezinárodní závazky týkající se práv duševního vlastnictví (UPOV) a má-li dojít ke zvýšení inovativní konkurenceschopnosti v rámci evropského odvětví šlechtění rostlin, je velmi důležité vyvážit právní předpisy EU (zejména směrnici 98/44/ES). Na základě pravidla 26 prováděcího předpisu Evropského patentového úřadu se směrnice 98/44/ES použije jako doplňkový interpretační prostředek pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající se biotechnologických vynálezů. Vyjasnění směrnice 98/44/ES bude mít okamžitý dopad na práci Evropského patentového úřadu.

1. Je si Komise vědoma toho, že rozhodnutí Evropského patentového úřadu brání inovacím tím, že šlechtitele činí závislými na majitelích patentů, a v důsledku toho negativně ovlivní celosvětovou produkci potravin a potravinové zabezpečení?

2. Může Komise s velkou naléhavostí vyjasnit směrnici 98/44/ES tak, aby se zajistilo účinné vynětí odrůd a znaků rostlin z patentovatelnosti a aby šlechtitelé mohli neomezeně využívat biologický materiál, s cílem povzbudit novátorství, zajistit rovné podmínky a vytvořit více příležitostí pro malé a střední podniky činné v odvětví šlechtění rostlin, jak Evropský parlament požaduje ve svém usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění[1]?