Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000146/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000146/2015

Patenter og planteforædleres rettigheder

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000146/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Czesław Adam Siekierski, for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Pavel Svoboda, for Retsudvalget

Procedure : 2015/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000146/2015
Indgivne tekster :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

En afgørelse (G2/12 og G2/13), der for nylig er vedtaget af Det Europæiske Patentkontors (EPO) Udvidede Appelkammer, gør det muligt at udtage patent på planteegenskaber, herunder egenskaber, der er udviklet fra eller kan opnås gennem overvejende biologiske forædlingsmetoder. Afgørelsen er udtryk for en snæver fortolkning af artikel 53, litra b), i den europæiske patentkonvention og giver brede muligheder for tildeling af patenter for plantesorter. Dette går stik imod planteforædlerfritagelsen, som er beskrevet i artikel 15 i 1991-akten om den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) og artikel 15 i forordning (EF) nr. 2100/94. Ubegrænset adgang til biologisk materiale er nødvendigt for at kunne stimulere den innovative styrke i planteforædlingssektoren. EPO's afgørelse underminerer planteforædlersektorens innovative evne til at udvikle nye sorter og udgør en trussel mod den samlede fødevareproduktion og fødevaresikkerhed. Den vil få en negativ indvirkning på europæisk konkurrenceevne og kan føre til monopoler på fødevaremarkedet, idet mangfoldigheden af produkter, der tilbydes forbrugerne, reduceres.

Det er af største betydning at få afbalanceret EU's lovgivning (navnlig direktiv 98/44/EF), således af internationale forpligtelser om intellektuel ejendomsret (UPOV) kan opfyldes og den innovative konkurrenceevne i den europæiske planteforædlingssektor styrkes. Regel 26 i gennemførelsesbestemmelserne til den europiske patentkonvention fastsætter, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser. En præcisering i direktiv 98/44/EF vil omgående indvirke på EPO's praksis.

1. Er Kommissionen klar over, at EPO's ovennævnte afgørelse hæmmer innovation ved at gøre planteforædlere afhængige af patenthavere og dermed vil indvirke på den samlede fødevareproduktion og fødevaresikkerhed?

2. Vil Kommissionen inden for meget kort tid præcisere direktiv 98/44/EF og sikre, at plantesorter og -egenskaber effektivt friholdes fra patentbeskyttelse, og at planteforædlere har ubegrænset adgang til biologisk materiale, og dermed fremme innovation, sikre fælles spilleregler og skabe flere muligheder for SMV'er in planteforædlingssektoren, således som der stilles krav om i Parlamentets beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder[1]?