Parlamentin kysymys - O-000146/2015Parlamentin kysymys
O-000146/2015

Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet

Suullisesti vastattava kysymys O-000146/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Czesław Adam Siekierski, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
Pavel Svoboda, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2015/2981(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000146/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan viimeaikainen päätös (G2/12 ja G2/13) mahdollistaa kasvien ominaisuuksien patentoimisen, myös silloin kun nämä ominaisuudet on kehitetty tai ne voitaisiin periaatteessa saada aikaan biologisilla jalostustekniikoilla. Tässä päätöksessä tulkitaan suppeasti Euroopan patenttisopimuksen 53 artiklan b kohtaa ja annetaan siten laajat mahdollisuudet myöntää kasvilajikkeita koskevia patentteja. Tämä on suoraan sen jalostajille myönnetyn poikkeuksen vastainen, joka selitetään UPOV-yleissopimuksen vuoden 1991 asiakirjan 15 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 2100/94 15 artiklassa. Biologisen materiaalin rajoittamaton saatavuus on tarpeen kasvinjalostusalan innovointivoiman piristämiseksi. Kyseinen Euroopan patenttiviraston päätös heikentää kasvinjalostusalan kykyä innovoida ja kehittää uusia lajikkeita ja se uhkaa maailman elintarviketuotantoa ja -turvaa. Se vaikuttaa kielteisesti Euroopan kilpailukykyyn ja voi johtaa monopoleihin elintarvikemarkkinoilla vähentämällä kuluttajille tarjottavien tuotteiden moninaisuutta.

On erittäin tärkeää tasapainottaa EU:n lainsäädäntöä (erityisesti direktiiviä 98/44/EY), jotta noudatetaan immateriaalioikeuksia koskevia kansainvälisiä velvoitteita (UPOV) ja edistetään Euroopan kasvinjalostusalan innovatiivista kilpailukykyä. Euroopan patenttisopimuksen täytäntöönpanomääräysten 26 säännössä todetaan, että direktiiviä 98/44/EY käytetään ylimääräisenä tulkinnan apuvälineenä eurooppapatenttihakemuksissa ja bioteknologian keksintöjä koskevissa patenteissa. Direktiiviä 98/44/EY koskeva selvennys vaikuttaa välittömästi Euroopan patenttiviraston toimintaan.

1. Onko komissio tietoinen siitä, että tämä Euroopan patenttiviraston tekemä päätös vaikeuttaa innovointia tekemällä jalostajat riippuvaiseksi patentinhaltijoista ja vaikuttaa tämän seurauksena koko maailman elintarviketuotantoon ja -turvaan?

2. Voiko komissio selventää kiireellisesti direktiiviä 98/44/EY, jotta varmistetaan voimassa oleva poikkeus, jonka mukaan kasvilajikkeita ja kasvien ominaisuuksia ei voida patentoida, ja turvataan kasvinjalostajien rajoittamaton oikeus käyttää biologista materiaalia innovoinnin edistämiseksi, tasapuolisten toimintamahdollisuuksien takaamiseksi ja parempien mahdollisuuksien luomiseksi jalostusalan pk-yrityksille 10. toukokuuta 2012 annetussa olennaisesti biologisten menetelmien patentointia koskevassa parlamentin päätöslauselmassa esitetyn pyynnön mukaisesti[1]?