Parlamento klausimas - O-000146/2015Parlamento klausimas
O-000146/2015

Patentai ir selekcininkų teisės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000146/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Czesław Adam Siekierski, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu
Pavel Svoboda, Teisės reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2015/2981(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000146/2015
Pateikti tekstai :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Priimti tekstai :

Dėl Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės apeliacinės tarybos neseniai priimto sprendimo (G2/12 ir G2/13) sudarytos sąlygos patentuoti augalų savybes, įskaitant tuos atvejus, kai šios savybės sukurtos ar galėtų būti gautos naudojant iš esmės biologinio veisimo metodus. Šis sprendimas reiškia, kad Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b dalis yra interpretuojama siaurai ir kad sudaroma labai daug galimybių išduoti patentus augalų veislėms. Taigi tiesiogiai prieštaraujama selekcininkams suteiktai išimčiai, kuri paaiškinama Tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos (UPOV konvencija) 1991 m. akto 15 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 2100/94 15 straipsnyje. Neribojama prieiga prie biologinės medžiagos reikalinga tam, kad būtų skatinamas augalų selekcijos sektoriaus inovacijų diegimo pajėgumas. Šiuo EPT sprendimu kenkiama augalų selekcijos sektoriaus gebėjimui diegti inovacijas siekiant kurti naujas veisles ir keliama grėsmė pasaulinei maisto gamybai ir apsirūpinimo maistu saugumui. Dėl jo bus daromas neigiamas poveikis Europos konkurencingumui ir gali būti sukurtos maisto rinkos monopolijos, nes sumažės vartotojams teikiamų produktų įvairovė.

Taigi nepaprastai svarbu subalansuoti ES teisės aktus (ypač Direktyvą 98/44/EB), kad būtų įvykdyti tarptautiniai įsipareigojimai intelektinės nuosavybės teisių srityje ir paskatintas novatoriškas Europos augalų selekcijos sektoriaus konkurencingumas. Europos patentų konvencijos įgyvendinimo reglamentų 26 straipsnyje nurodoma, kad Direktyva 98/44/EB naudojama kaip papildoma priemonė siekiant interpretuoti Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais. Direktyvoje 98/44/EB pateikiamas patikslinimas bus tiesiogiai taikomas EPT praktikai.

1. Ar Komisija žino, kad šiuo EPT sprendimu sudaroma kliūčių inovacijoms, nes selekcininkai tampa priklausomi nuo patento savininkų, dėl to atitinkamai bus daromas poveikis pasaulinei maisto gamybai ir apsirūpinimo maistu saugumui?

2. Ar Komisija gali nedelsiant patikslinti Direktyvą 98/44/EB, kad būtų užtikrinta veiksmingai taikoma išimtis, pagal kurią augalų veislės ir savybės nebūtų patentuojamos, ir užtikrinti, kad selekcininkai galėtų neribotai naudoti biologinę medžiagą siekiant skatinti inovacijas, garantuoti vienodas sąlygas ir sukurti daugiau galimybių MVĮ augalų selekcijos sektoriuje, kaip prašoma 2012 m. gegužės 10 d. Parlamento rezoliucijoje dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[1]?