Parlamenta jautājums - O-000146/2015Parlamenta jautājums
O-000146/2015

Patenti un augu selekcionāru tiesības

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000146/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Czesław Adam Siekierski, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja komitejas vārdā
Pavel Svoboda, Juridiskā komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2015/2981(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000146/2015
Iesniegtie teksti :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Pieņemtie teksti :

Eiropas Patentu iestādes Apelācijas valde paplašinātā sastāvā nesen pieņēma lēmumu (G2/12 un G2/13), saskaņā ar kuru var patentēt augu raksturīgas pazīmes, tostarp tādas, kuras selekcionē vai var iegūt ar paņēmieniem, kas būtības ir bioloģiskās audzēšanas tehnoloģija. Šis lēmums nozīmē sašaurinātu Eiropas Patentu konvencijas 53. panta b) apakšpunkta interpretāciju un līdz ar to nozīmē plašas iespējas patentēt augu šķirnes. Šāds regulējums klaji pārkāpj selekcionāru izņēmuma principu, kas ir izskaidrots 1991. gada tiesību akta par Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības konvenciju 15. pantā un Regulas (EK) Nr. 2100/94 15. pantā. Neierobežotas tiesības piekļūt bioloģiskajam materiālam ir vajadzīgas, lai sekmētu augu selekcijas nozares jauninājumu sparu. Minētais EPI lēmums negatīvi ietekmē augu selekcionāru spēju radīt jauninājumus un izstrādāt jaunas šķirnes un apdraud pārtikas ražošanu un pārtikas nodrošinājumu visā pasaulē. Tas nelabvēlīgi ietekmēs Eiropas konkurētspēju un var pārtikas tirgū radīt monopolus, samazinot patērētājiem piedāvāto produktu dažādību.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES tiesību akti būtu līdzsvaroti (jo īpaši Direktīva 98/44/EK) nolūkā izpildīt starptautiskās saistības, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām (Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības konvencija) un atbalstīt Eiropas augu selekcionāru nozares jauninājumu konkurētspēju. Eiropas Patentu konvencijas īstenošanas regulu 26. punktā ir noteikts, ka Direktīvu 98/44/EK izmanto kā Eiropas biotehnoloģisko izgudrojumu patentu iesniegumu un patentu interpretācijas papildlīdzekli. Direktīvā 98/44/EK sniegtais precizējums nekavējoties ietekmēs Eiropas Patentu iestādes praksi.

1. Vai Komisija ir informēta par to, ka minētais Eiropas Patentu iestādes lēmums kavē jauninājumu veikšanu, jo ar to selekcionāri tiek padarīti atkarīgi no patentu turētājiem, un līdz ar to tas ietekmēs pārtikas ražošanu un pārtikas nodrošinājumu visā pasaulē?

2. Vai Komisija var ļoti steidzamā kārtā viest precizējumu Direktīvā 98/44/EK, lai nodrošinātu augu šķirņu un raksturīgo iezīmju reālu izņēmumu no patentējamo objektu klāsta un selekcionāriem garantētu neierobežotas bioloģiskā materiāla izmantošanas iespējas nolūkā stimulēt jaunradi, panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un radītu lielāku skaitu iespēju MVU, kas darbojas augu selekcijas jomā, kā tas ir prasīts Eiropas Parlamenta rezolūcijā T7-0202/2012 (10.5.2012)[1]?