Parlamentarno vprašanje - O-000146/2015Parlamentarno vprašanje
O-000146/2015

  Patentne in žlahtniteljske pravice

  Vprašanje za ustni odgovor O-000146/2015
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Czesław Adam Siekierski, v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
  Pavel Svoboda, v imenu Odbora za pravne zadeve

  Postopek : 2015/2981(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000146/2015
  Predložena besedila :
  O-000146/2015 (B8-1112/2015)
  Sprejeta besedila :

  Z nedavno odločitvijo razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada (G2/12 in G2/13) je bila ustvarjena možnost patentiranja rastlinskih lastnosti, tudi če so bile te razvite s pretežno biološkimi tehnikami žlahtnjenja ali bi jih bilo je mogoče pridobiti z njimi. Odločitev pomeni ozko razlago člena 53(b) Evropske patentne konvencije in omogoča širok razpon možnosti za podeljevanje patentov za rastlinske sorte. To je v neposrednem nasprotju z izjemo za žlahtnitelje, ki je opredeljena v členu 15 Akta konvencije Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin iz leta 1991 in člena 15 Uredbe (ES) št. 2100/94. Neomejen dostop do biološkega materiala je potreben, da bi spodbudili inovativnost sektorja žlahtnjenja rastlin. Odločitev Evropskega patentnega urada zmanjšuje inovativni potencial tega sektorja za razvoj novih sort in ogroža svetovno proizvodnjo hrane in prehransko varnost. Negativno bo vplivala na evropsko konkurenčnost in lahko ustvari monopole na trgu z živili zaradi zmanjšanja raznovrstnosti proizvodov, ki so na voljo potrošnikom.

  Izredno pomembno je uskladiti zakonodajo EU (zlasti Direktivo 98/44/ES), da bi izpolnili mednarodne obveznosti na področju pravic intelektualne lastnine (Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin) ter spodbudili inovativnost in konkurenčnost v evropskem sektorju žlahtnjenja rastlin. Člen 26 Izvedbenih predpisov Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (EPK) določa, da se Direktiva 98/44/ES uporablja kot dodaten vir za razlago evropskih patentnih prijav in patentov v zvezi z biotehnološkimi izumi. Pojasnitev v Direktivi 98/44/ES bo imela takojšen učinek na prakso Evropskega patentnega urada.

  1. Ali se Komisija zaveda, da odločitev Evropskega patentnega urada ovira inovacije, ker bodo žlahtnitelji postali odvisni od imetnikov patentov, kar bo posledično vplivalo na svetovno proizvodnjo hrane in prehransko varnost?

  2. Ali lahko Komisija čim prej pojasni Direktivo 98/44/ES, da bi zagotovili učinkovito izvzetje rastlinskih sort in lastnosti iz možnosti patentiranja in neomejeno uporabo biološkega materiala s strani žlahtniteljev ter tako spodbudili inovacije, zagotovili enake konkurenčne pogoje in ustvarili več priložnosti za mala in srednja podjetja v sektorju žlahtnjenja rastlin, kar je Parlament zahteval v svoji resoluciji z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[1]?