Parlamentsfråga - O-000146/2015Parlamentsfråga
O-000146/2015

Patent och växtförädlares rättigheter

18.11.2015

Fråga för muntligt besvarande O-000146/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Czesław Adam Siekierski, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Pavel Svoboda, för utskottet för rättsliga frågor

Förfarande : 2015/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000146/2015
Ingivna texter :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

Enligt ett nyligen fattat beslut (G2/12 och G/13) av Europeiska patentverkets (EPO) stora besvärskammare blir det tillåtet att patentera växtegenskaper, också när dessa egenskaper har utvecklats från eller skulle kunna framställas genom väsentligen biologisk växtförädlingsteknik. Detta beslut innebär en snäv tolkning av artikel 53 b i Europeiska patentkonventionen (EPK) och medför därför stora möjligheter att bevilja patent på växtsorter. Detta strider direkt mot undantaget för växtförädlare, som förklaras i artikel 15 i UPOV-konventionen enligt 1991 års akt och i artikel 15 i förordning (EG) 2100/94. Obehindrad tillgång till biologiskt material är nödvändigt för att stimulera växtförädlingssektorn innovationskraft. Detta beslut av EPO undergräver växtförädlingssektorns innovationsförmåga när det gäller att utveckla nya sorter och utgör ett hot mot den globala livsmedelsproduktionen och en tryggad livsmedelsförsörjning. Det kommer att påverka den europeiska konkurrenskraften negativt och kan leda till monopol på livsmedelsmarknaden genom att minska mångfalden bland de produkter som erbjuds konsumenterna.

Det är av yttersta vikt att EU-lagstiftningen (särskilt direktiv 98/44/EG) balanseras så att internationella skyldigheter i fråga om immateriell äganderätt (UPOV) uppfylls och den innovativa konkurrenskraften inom den europeiska växtförädlingssektorn stimuleras. I artikel 26 i tillämpningsföreskrifterna för EPK anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett medel för kompletterande tolkning för europeiska patentansökningar och patent gällande biotekniska uppfinningar. Ett förtydligande i direktiv 98/44/EG skulle omedelbart påverka för EPO:s praxis.

1. Känner kommissionen till att detta beslut av EPO verkar hämmande på innovation genom att det gör växtförädlare beroende av patenthavare och det följaktligen kommer att påverka den globala livsmedelsproduktionen och en tryggad livsmedelsförsörjning?

2. Kan kommissionen, så skyndsamt som möjligt, förtydliga direktiv 98/44/EG i syfte att garantera ett effektivt undantag för växtsorter och växtegenskaper från patenterbarhet och säkra växtförädlares obehindrade användning av biologiskt material för att stimulera innovation, garantera rättvisa villkor och skapa fler möjligheter för små och medelstora företag inom växtförädlingssektorn, såsom begärs i parlamentets resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt[1]?