Парламентарен въпрос - O-000160/2015Парламентарен въпрос
O-000160/2015

  Повишена заплаха от тероризъм

  14.12.2015

  Въпрос с искане за устен отговор O-000160/2015
  Съвета
  Член 128 от Правилника за дейността
  Angel Dzhambazki, Hans-Olaf Henkel, Andrew Lewer, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski, Helga Stevens, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Remo Sernagiotto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Karol Karski, Amjad Bashir, Edward Czesak, Beatrix von Storch, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Raffaele Fitto, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR

  След трагичните нападения в Париж, случили се на 13 ноември 2015 г., изглежда, че е необходимо да се направи повече, за да се попречи на терористите и престъпниците да пътуват между държавите членки, и да се ограничи наличността на незаконни оръжия и експлозиви. Необходими са спешни действия, за да бъде гарантирана сигурността на гражданите на нашите държави и да се защитят техните свободи, като в същото време се засили борбата срещу екстремизма и тероризма.

  1. До каква степен е доказано, че са налице проблеми по отношение на обмена на информация в рамките на държавите членки и между тях?

  2. Какви подобрения се препоръчват, за да се предотврати движението на престъпници и незаконни оръжия между държавите членки?

  3. Какви по-нататъшни мерки планират да въведат държавите членки и Frontex, за да предотвратят навлизането на екстремисти в ЕС през външните граници на Съюза?