Парламентарен въпрос - O-000003/2016Парламентарен въпрос
O-000003/2016

Действията на Комисията за изпълнение на решението по дело T-521/14 (Швеция срещу Комисията)

Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Matthias Groote, от името на групата S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE
Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE
Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL
Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD

Процедура : 2016/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000003/2016
Внесени текстове :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

На 16 декември 2015 г. Общият съд постанови, че Европейската комисия е нарушила законодателството на ЕС, като не е приела мерки за установяването на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (дело T-521/14 (Швеция срещу Комисията)). Комисията е имала задължение да приеме такива мерки до декември 2013 г.

През юли 2013 г. Комисията е взела решение да извърши оценка на въздействието на социално-икономическите разходи и ползи от различните варианти на тези критерии, в това число няколко варианта за регулаторни изменения на секторното законодателство.

Съдът заключи, че научните критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система, следва да се основават единствено на научни данни, свързани с ендокринната система, независимо от всички други съображения, и по-специално независимо от икономическите съображения.

Съдът също така постанови, че законодателят е установил баланс между подобряването на вътрешния пазар и защитата на здравето на хората и животните и на околната среда, както и че Комисията не може да поставя под въпрос този баланс чрез правомощията, които са й делегирани.

Накрая, Съдът заключи, че законодателството не изисква такава оценка на въздействието и че дори ако Комисията е имала задължение да извърши такава оценка на въздействието, това по никакъв начин е нямало да я освободи, при липсата на разпоредби в този смисъл, от спазването на определения краен срок за приемането на посочените делегирани актове.

Възнамерява ли Комисията спешно да предприеме действия за отстраняване на нарушението на законодателството в съответствие с член 266 от Договорите?