Parlamentní otázka - O-000003/2016Parlamentní otázka
O-000003/2016

Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000003/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Matthias Groote, za skupinu S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, za skupinu ALDE
Bas Eickhout, za skupinu Verts/ALE
Merja Kyllönen, za skupinu GUE/NGL
Piernicola Pedicini, za skupinu EFDD

Postup : 2016/2536(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000003/2016
Předložené texty :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Tribunál dne 16. prosince 2015 prohlásil, že Evropská komise porušila právo EU, když nepřijala opatření týkající se specifikace vědeckých kritérií pro stanovení vlastností narušujících endokrinní činnost podle nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (případ T-521/14 Švédsko v. Komise). Komise byla povinna přijmout taková opatření do prosince 2013.

V červenci 2013 se Komise rozhodla provést hodnocení dopadu různých variant těchto kritérií, pokud jde o socioekonomické náklady a přínosy, včetně několika možností regulačních změn odvětvových právních předpisů.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že vědecká kritéria pro stanovení vlastností narušujících endokrinní činnost by měla být založena na vědeckých poznatcích souvisejících pouze s endokrinním systémem, nezávisle na všech ostatních poznatcích, obzvláště na poznatcích z ekonomické oblasti.

Soudní dvůr rovněž uvedl, že zákonodárce stanovil rovnováhu mezi zlepšováním vnitřního trhu a ochranou lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí, kterou Komise nesmí prostřednictvím přenesených pravomocí zpochybňovat.

Soudní dvůr na závěr shledal, že zákon nevyžaduje takovou analýzu dopadu, a i kdyby Komisi bylo nařízeno takovou analýzu dopadu provést, v žádném případě by ji to nezbavovalo, při neexistenci ustanovení v tomto směru, povinnosti dodržovat lhůtu pro přijetí těchto aktů v přenesené pravomoci.

Hodlá Komise nyní naléhavě přijmout opatření nutná k nápravě porušení práva v souladu s článkem 266 Smluv?