Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000003/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000003/2016

Kommissionens indsats for at overholde dommen i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000003/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Matthias Groote, for S&D-Gruppen
Gerben-Jan Gerbrandy, for ALDE-Gruppen
Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen
Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen
Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen

Procedure : 2016/2536(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000003/2016
Indgivne tekster :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 16. december 2015 fastslog Retten, at Kommissionen har overtrådt EU-lovgivningen ved ikke at vedtage foranstaltninger om angivelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (sag T-521/14, Sverige mod Kommissionen). Kommissionen var forpligtet til at vedtage sådanne foranstaltninger inden december 2013.

I juli 2013 besluttede Kommissionen at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende de socioøkonomiske omkostninger og fordele ved de forskellige løsningsmodeller vedrørende sådanne kriterier, herunder en række forslag til lovgivningsmæssige ændringer af den sektorspecifikke lovgivning.

Domstolen konkluderede, at videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber bør baseres på videnskab, der alene er relateret til hormonsystemet, uafhængigt af alle de andre hensyn, navnlig på det økonomiske område.

Domstolen fastslog også, at lovgiveren fastsatte balancen mellem en forbedring af det indre marked og beskyttelse af menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet, og at Kommissionen ikke kan rejse tvivl om denne balance via de beføjelser, der er delegeret til den.

Endelig har Domstolen fastslået, at loven ikke kræver en sådan konsekvensanalyse, og selv hvis det antages, at Kommissionen burde have foretaget en sådan analyse, ville dette ikke på nogen måde fritage den, i mangel af bestemmelser herom, fra at overholde den frist, der er sat for vedtagelsen af disse delegerede retsakter.

Vil Kommissionen nu hurtigst muligt tage skridt til at afhjælpe denne overtrædelse af fællesskabsretten i henhold til traktatens artikel 266?