Διαδικασία : 2016/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000003/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 27k
13 Ιανουαρίου 2016
O-000003/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000003/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

 Θέμα: Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 Σουηδία κατά Επιτροπής
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει τα μέτρα που αφορούν τον καθορισμό ειδικών επιστημονικών κριτηρίων προκειμένου να προσδιοριστούν οι ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την χρήση βιοκτόνων προϊόντων (υπόθεση T-521/14 Σουηδία κατά Επιτροπής) και συνεπώς έχει παραβιάσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να θεσπίσει τα μέτρα αυτά πριν από τον Δεκέμβριο του 2013.

Τον Ιούλιο του 2013, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει εκτίμηση επιπτώσεων για τα κοινωνικοοικονομικά κόστη και οφέλη των διαφόρων εναλλακτικών όσον αφορά τα κριτήρια αυτά, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ορισμένες εναλλακτικές που αφορούν ρυθμιστικές αλλαγές της τομεακής νομοθεσίας.

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι τα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής πρέπει να βασίζονται μόνο σε επιστημονικά δεδομένα που αφορούν το ενδοκρινικό σύστημα και να μη λαμβάνονται υπόψη άλλες παράμετροι, οικονομικού ιδίως χαρακτήρα.

Το Δικαστήριο απεφάνθη επίσης ότι στόχος του νομοθέτη ήταν να επιτύχει μία εξισορρόπηση μεταξύ αποτελεσματικότερης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και ότι η Επιτροπή δεν μπορεί, μέσω των αρμοδιοτήτων που τις ανατίθενται, να θέτει υπό αμφισβήτηση την εξισορρόπηση αυτή.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι νομοθετικές διατάξεις δεν απαιτούν τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και ότι, ακόμη και στην περίπτωση που η Επιτροπή θα όφειλε να έχει προβεί σε σχετική εκτίμηση, αυτό ουδόλως θα την απάλλασσε, ελλείψει αντίστοιχων διατάξεων, από την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία που είχε οριστεί για την έγκριση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Προτίθεται συνεπώς η Επιτροπή να λάβει κατεπειγόντως μέτρα προκειμένου να αρθεί η παράβαση του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 266 της ΣΛΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου